Thông báo v/v tổ chức chương trình tuyển dụng nhân sự “Career Tour 2018”
02/04/2018 | 830 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số:319/TB-ĐHKT&QTKD-TVSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 2 tháng 4 năm 2018


THÔNG BÁO

V/v tổ chức chương trình tuyển dụng nhân sự “Career Tour 2018”

Căn cứ Công văn 2148/MB-HS ngày 29 tháng 3 năm 2018 của Ngân hàng TMCP Quân đội MB về việc phối hợp tổ chức chương trình “Career Tour 2018” phỏng vấn tuyển dụng nhân sự, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên của Nhà trường có cơ hội tìm kiếm việc làm và phát triển nghề nghiệp, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên dự kiến tổ chức chương trình “Career Tour 2018” như sau:

Thời gian tổ chức: Ngày 11 tháng 4 năm 2018.

Địa điểm: Phòng 101, 103 - GK1

Đối tượng tham gia: Toàn thể sinh viên năm cuối và các cá nhân quan tâm.

Vị trí và số lượng tuyển dụng:

+/ Chuyên viên chăm sóc khách hàng cá nhân: 50 người

+/ Chuyên viên chăm sóc khách hàng doanh nghiệp: 50 người

          Về hình thức nộp hồ sơ:

- Cách 1: Nộp hồ sơ online bằng cách đăng ký user, sau đó nộp hồ sơ ngay tại trang web https://tuyendung.mbbank.com.vn

- Cách 2: Nộp CV theo mẫu thông tin ứng viên của MB và gửi tới hòm thư hr.contact@mbbank.com.vn (mẫu thông tin ứng viên đính kèm)

- Cách 3: Nộp hồ sơ trực tiếp tại sự kiện tuyển dụng tại trường hoặc tại Phòng 106 - Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên.

Đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa thông báo, phổ biến tới sinh viên năm cuối của Khoa được biết và tham gia chương trình.

Mọi thông tin chi tiết về chương trình xin liên hệ Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ SV (P.106 nhà Hiệu bộ, ĐT: 02803 841161, DĐ: 0982.308.882, gặp đ/c Sơn).

Hoặc xem trên Fanpage: www.facebook.com/trungtamtuvansinhvien.tueba/.

Nơi nhận:

- BGH (b/c);
- Các khoa (p/h);
- SV K11 và cá nhân có quan tâm;
- Website (đăng tải);
- Niêm yết các bảng tin;
- Lưu VT, TVSV.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. GĐ TRUNG TÂM TƯ VẤN & HỖ TRỢ SV
PHÓ GIÁM ĐỐC
 

(Đã ký)
 

Phạm Minh Hoàng