THÔNG BÁO V/v tổ chức chương trình “Hội nghị công tác quản lý HSSV nội trú và ngoại trú năm học 2017-2018”
08/10/2018 | 264 lượt xem

     ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ&QTKD

 Số:1051/TB-ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày     tháng 10  năm 2018.

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức chương trình “Hội nghị công tác quản lý HSSV

nội trú và ngoại trú năm học 2017-2018”

Thực hiện kế hoạch số 1050/KH-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 18 tháng 10 năm 2018 về việc tổ chức chương trình “Hội nghị công tác quản lý HSSV nội trú và ngoại trú năm học 2017-2018”, Nhà trường thông báo về việc tổ chức chương trình như sau:

Thời gian: 7h30’ ngày 18/10/2018

Địa điểm: Phòng 101 Giảng đường GK1

Để chương trình diễn ra thành công đề nghị các đơn vị cử sinh viên tham dự theo số lượng như sau:

TT

Đơn vị

Số lượng

1

Khoa Kế toán

50 sinh viên ở ngoại trú

2

Khoa Kinh tế

50 sinh viên ở ngoại trú

3

Khoa Quản trị KD

50 sinh viên ở ngoại trú

4

Khoa Ngân hàng - Tài chính

50 sinh viên ở ngoại trú

5

Khoa Marketing, TM&DL

50 sinh viên ở ngoại trú

6

Khoa Quản lý - Luật kinh tế

50 sinh viên ở ngoại trú

7

Trung tâm HTQT về ĐT&DH

20 lưu sinh viên

8

Bộ phận KTX

80 sinh viên ở nội trú

Yêu cầu các đơn vị cử 01 cán bộ làm công tác quản lý sinh viên và thông báo cho sinh viên đến tham dự đầy đủ, đúng giờ.

Danh sách sinh viên tham dự  và  ý kiến đóng góp (nếu có) gửi về Phòng Công tác HSSV trước ngày 15/10/2018. (Liên hệ đ/c Thao: 0912735447)

         Xin trân trọng cám ơn!

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Các Khoa (để t/h);

- Trung tâm HTQT về ĐT&DH(để t/h);

- Đăng tải websife.

- Lưu VT,CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC- HSSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

Đã ký

 

Th.S  Đặng Tất Thắng