Thông báo V/v tổ chức cho sinh viên ký cam kết năm học 2018-2019.
26/12/2018 | 570 lượt xem

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 1411 /ĐHKT&QTKD-CTSV

V/v tổ chức cho sinh viên ký cam kết năm học 2018-2019.

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 12  năm 2018

Kính gửi: Ban chủ nhiệm các Khoa

Căn cứ công văn số 1661/ĐHTN-CTHSSV ngày 22/8/2018 của Đại học Thái Nguyên về việc tổ chức cho sinh viên ký cam kết năm học 2018 - 2019;

Căn cứ công văn số 182/CV-UBND-CA ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân phường Tân Thịnh về việc tiếp tục thực hiện các Nghị định về tăng cường thực hiện quản lý và sử dụng pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ… và chấp hành các quy định của luật Giao thông đường bộ nhằm đảm bảo an ninh trật tự;

Nhà trường đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa triển khai cho sinh viên thực hiện ký cam kết (theo mẫu đính kèm).

Kết quả và danh sách ký cam kết gửi về phòng 106 - CTSV trước ngày 10/1/2019.                  

Nơi nhận:     

-  BGH (b/c);

-  Như kính gửi (t/h);

-  Đăng website;

-  Lưu VT, CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

PGS. TS. Trần Nhuận Kiên