Thông báo v/v tổ chức bảo vệ luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2017 – Đợt 1
15/03/2017 | 459 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số 245/TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày 14  tháng  3  năm 2017

 

THÔNG BÁO
V/V tổ chức bảo vệ Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2017 – Đợt 1

Căn cứ thông báo số 243/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 14/3/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh về việc tổ chức bảo vệ Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2017.

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thông báo kế hoạch và thời gian tổ chức bảo vệ Luận văn Thạc sĩ năm 2017 đợt 1 như sau:

- Thời gian nộp hồ sơ: Học viên nộp hồ sơ đăng ký để Nhà trường tổ chức thẩm định kết quả nghiên cứu khoa học (KQNCKH) luận văn thạc sĩ. Những luận văn đạt yêu cầu theo quy định sẽ được thành lập hội đồng bảo vệ chính thức:

Đợt bảo vệ

Thời gian nộp hồ sơ thẩm định KQNCKH

Thời gian nộp luận văn chính thức

Thời gian bảo vệ

Đợt 1 – lần 1

17/3 – 24/3/2017

07/4 - 12/4/2017

22/4 – 23/4/2017

Đợt 1 – lần 2

17/4 – 21/4/2017

05/5 - 10/5/2017

20/5 – 21/5/2017

Đợt 1 - lần 3

15/5 – 19/5/2017

05/6 - 09/6/2017

17/6 – 18/6/2017

Thời hạn nộp luận văn sau khi chỉnh sửa theo ý kiến của hội đồng: sau ngày bảo vệ luận văn tối đa 30 ngày, học viên chỉnh sửa luận văn theo ý kiến góp ý của hội đồng bảo vệ luận văn, có báo cáo giải trình những điểm cần bổ sung, chỉnh sửa (theo mẫu).

Dự kiến thời gian trao bằng thạc sĩ năm 2017 (đợt 1): Tháng 8 năm 2017.

Trân trọng thông báo!

 

  Nơi nhận:

- BGH (để b/c);
- Học viên (để t/h);
- Website;
- Lưu VT, ĐT.

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 

(Đã ký)
 

TS. Đinh Hồng Linh