Thông báo V/v tiếp tục lùi thời gian người học trở lại trường do dịch bệnh COVID-19
18/03/2020 | 1453 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

                        Số: 214 /ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 18  tháng  3  năm 2020


THÔNG BÁO

V/v tiếp tục lùi thời gian người học trở lại trường do dịch bệnh COVID-19

 

Truớc tình hình diễn biến phức tạp của bệnh dịch COVID-19, nhằm đảm bảo sức khỏe cho CBVC và người học, Nhà trường thông báo một số nội dung sau:

1. Đề nghị CBVC, người học nâng cao ý thức và nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID – 19  theo các văn bản của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường đã triển khai hướng dẫn trước đây.

2. Người học tiếp tục lùi thời gian trở lại trường cho đến khi Nhà trường có thông báo chính thức về việc quay trở lại học tập tại trường. Trong thời gian này, yêu cầu giảng viên, người học tiếp tục thực hiện hình thức học tập trực tuyến theo công văn số 185/TB-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 10/3/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐHKT&QTKD.

3.Trong thời gian triển khai học trực tuyến, người học HẠN CHẾ đi lại, tiếp xúc với nhiều người; thường xuyên cập nhật thông tin chính thức của Nhà nước về tình hình dịch bệnh; đảm bảo nguyên tắc CÁCH LY là nguyên tắc quan trọng trong phòng dịch; theo dõi thường xuyên sức khỏe của bản thân và những người xung quanh, nếu thấy có biểu hiện bất thường về sức khỏe cần báo ngay cho cơ quan Y tế gần nhất.

Nhà trường đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:     

-  BGH (b/c);

-  Các đơn vị trong trường (t/h);

- Cố vấn học tập các lớp (t/h);

- Đăng tải website;

-  Lưu VT, CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

PGS.TS Trần Nhuận Kiên