Thông báo V/v tiếp tục lùi thời gian người học trở lại trường do dịch bệnh COVID-19
12/03/2020 | 1397 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:  193 /ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 12  tháng  3  năm 2020

THÔNG BÁO

V/v tiếp tục lùi thời gian người học trở lại trường do dịch bệnh COVID-19

 

Căn cứ công văn số 464/ĐHTN-CTHSSV ngày 11/3/2020 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc lùi thời gian người học trở lại trường do dịch bệnh COVID-19; căn cứ vào tình hình diễn biến phức tạp của bệnh dịch, Nhà trường thông báo một số nội dung sau:

1.Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID – 19  theo các văn bản của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường đã triển khai hướng dẫn trước đây.

2. Người học tiếp tục lùi thời gian trở lại trường đến hết ngày 22/3/2020 và thực hiện hình thức học tập trực tuyến theo công văn số 185/TB-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 10/3/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐHKT&QTKD.

3.Trong thời gian triển khai học trực tuyến, người học KHÔNG ĐẾN TRƯỜNGHẠN CHẾ đi lại, tiếp xúc với nhiều người; thường xuyên cập nhật thông tin chính thức của Nhà nước về tình hình dịch bệnh; đảm bảo nguyên tắc CÁCH LI là nguyên tắc quan trọng trong phòng dịch.

Nhà trường đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:     

-  BGH (b/c);

-  Các đơn vị trong trường (t/h);

- Cố vấn học tập các lớp (t/h);

- Đăng tải website;

-  Lưu VT, CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

PGS.TS Trần Nhuận Kiên