Thông báo V/v thực hiện chế độ làm việc trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch Covid -19 của Nhà trường
31/03/2020 | 1029 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 258/TB-ĐHKT&QTKD-HCTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện chế độ làm việc trong thời gian cao điểm

phòng, chống dịch Covid -19 của Nhà trường

 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, để tiếp tục chủ động ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh. Thực hiện Thông báo số 606/TB-ĐHTN ngày 31/3/2020 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc thực hiện chế độ làm việc trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch Covid-19. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch, Nhà trường thông báo tới các đơn vị thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1. Theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cán bộ viên chức, người lao động và sinh viên toàn Trường thực hiện nghiêm việc cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020.

2. Lãnh đạo các đơn vị chủ động bố trí cho cán bộ, viên chức và người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực cơ quan, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở; tăng cường tổ chức họp trực tuyến. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

3. Yêu cầu cán bộ viên chức, người lao động và các sinh viên hiện đang ở trong các ký túc xá, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu.

Quán triệt đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên thực hiện việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

4. Tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng.

5. Nhà trường bố trí trực lãnh đạo để xử lý và giải quyết công việc hàng ngày, đảm bảo thông suốt. Tăng cường công tác trực bảo vệ cơ quan, ký túc xá nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và phòng chống cháy nổ.

6. Để giải quyết các công việc chung của Nhà trường trong thời gian từ ngày 01/4 đến 15/4/2020. Nhà trường phân công lịch trực các thành viên trong Ban Giám hiệu, lãnh đạo các phòng chức năng cụ thể:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Lịch trực

Số điện thoại

1

Trần Quang Huy

Hiệu trưởng

01/4 - 05/4/2020

0912.132.025

2

Đỗ Anh Tài

Phó Hiệu trưởng

06/4 - 10/4/2020

0983.640.109

3

Trần Nhuận Kiên

Phó Hiệu trưởng

11/4 - 15/4/2020

0976.626.611

4

Trần Lương Đức

Trưởng phòng

CT HSSV

01/4 - 05/4/2020

0912.452.001

5

Bùi Đức Linh

Phó Trưởng phòng HC-TC

06/4 - 10/4/2020

0989.851.288

6

Trần Huy Ngọc

Phó Trưởng phòng QT-PV

11/4 -15/4/2020

0949.128.678

 

Trên đây là một số nội dung quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19 của Nhà trường, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- BGH (để c/đ);

- Các đơn vị, đoàn thể (để t/h);

- Đăng tải Website Nhà trường ;

- Lưu: VT, HCTC.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

PGS.TS. Trần Quang Huy