Thông báo V/v thực hiện BHYT năm 2020 cho sinh viên (Lần 2)
08/01/2020 | 1931 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 19/ĐHKT&QTKD-CTSV

V/v thực hiện BHYT năm 2020 cho sinh viên (Lần 2)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 01 năm 2020

 

         

                                               Kính gửi: - Ban Chủ nhiệm các Khoa

                                                              - Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Đào tạo và Du học

                                                              - Phòng Khoa học-Công nghệ và Hợp tác Quốc tế

                                 

Thực hiện Hướng dẫn số 722/HD-ĐHTN-BHXH ngày 15/7/2019 của Đại học Thái Nguyên và Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên về việc Hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019 - 2020. Trường Đại học Kinh tế và QTKD đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa, Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Đào tạo và Du học, Phòng Khoa học-Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp triển khai cho sinh viên tham gia BHYT năm 2020 như sau:

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHYT NĂM 2020

+ Áp dụng đối với tất cả sinh viên hệ chính quy tập trung dài hạn (ngoại trừ những sinh viên đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác theo quy định của luật BHYT; sinh viên K16 đã tham gia BHYT có thời hạn đến 31/12/2020; sinh viên đã tham gia BHYT lần 1).

+ Sinh viên người nước ngoài hệ chính quy tập trung dài hạn được cấp học bổng từ ngân sách Nhà nước.

MỨC PHÍ ĐÓNG BHYT NĂM 2020

+ Đối với sinh viên K13 mức đóng: 234.675đ/sinh viên/5 tháng (Hai trăm ba mươi tư nghìn sáu trăm bảy mươi lăm đồng/sinh viên/5 tháng). Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ 01/02/2020 đến hết 30/6/2020. (đề nghị thu đúng mức đóng đã ghi, không gia hạn thêm);

+ Đối với sinh viên K14, K15, K16 mức đóng: 516.285đ/sinh viên/11 tháng (Năm trăm mười sáu nghìn hai trăm tám mươi lăm đồng/sinh viên/11 tháng). Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ 01/02/2020 đến hết 31/12/2020;

+ Đối với sinh viên người nước ngoài mức đóng: 737.550đ/sinh viên/11 tháng (Bảy trăm ba mươi bảy nghìn năm trăm năm mươi đồng/sinh viên/11 tháng). Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ 01/02/2020 đến hết 31/12/2020;

Ban cán sự lớp thu tiền BHYT, lập danh sách (theo mẫu đính kèm) và nộp về phòng 208 - Kế hoạch Tài chính trước 16h00 ngày 17/01/2020 (Đề nghị sinh viên thực hiện đúng thời gian quy định, sau ngày 17/01/2020 sẽ không tiến hành thu bổ sung nữa).

Đối với sinh viên đã tham gia BHYT theo nhóm đối tượng khác được cấp thẻ BHYT hoặc thẻ BHYT vẫn còn giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2019, Ban cán sự lớp thu bản sao thẻ BHYT và nộp về phòng 109 (gặp cô Vân) trước ngày 17/01/2020 .

Bảo hiểm y tế là bảo hiểm bắt buộc đối với sinh viên, Nhà trường yêu cầu Ban chủ nhiệm các Khoa đôn đốc sinh viên nghiêm túc thực hiện. Sinh viên nào không tham gia BHYT sẽ bị xử lý theo quy chế HSSV và tự chịu mọi trách nhiệm phát sinh xảy ra./.

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để b/c);

- Như kính gửi (để t/h);

- Đăng tải website Trường;

- Lưu VT, CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

 PGS.TS. Trần Nhuận Kiên