Thông báo V/v thực hiện BHYT năm 2019 cho sinh viên (lần 3)
26/02/2019 | 1489 lượt xem

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 136/ĐHKT&QTKD-CTSV

V/v thực hiện BHYT năm 2019 cho sinh viên (lần 3)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 25  tháng  2 năm 2019

Kính gửi:  Ban Chủ nhiệm các Khoa

Thực hiện Hướng dẫn số 759/HD-ĐHTN-BHXH ngày 09/8/2018 của Đại học Thái Nguyên và Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên về việc hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019; Trường Đại học Kinh tế và QTKD đã triển khai thực hiện BHYT HSSV tới toàn thể sinh viên trong trường, tuy nhiên đến ngày 25/2/2019 vẫn còn 877 sinh viên chưa tham gia BHYT năm 2019 (Khoa Kế toán: 327 sinh viên; Khoa Kinh tế: 44 sinh viên; Khoa QTKD: 139 sinh viên; Khoa NHTC: 129 sinh viên; Khoa Marketing, TM&DL: 62 sinh viên; Khoa Quản lý - Luật kinh tế: 176 sinh viên) (Có danh sách kèm theo). Nhà trường đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa thông báo và đôn đốc sinh viên có tên trong danh sách nghiêm túc tham gia BHYT như sau:

           Mức phí BHYT: 

+ Đối với sinh viên K12 mức đóng: 131.355đ/sinh viên/3 tháng (Một trăm ba mươi mốt nghìn ba trăm năm mươi lăm đồng/sinh viên/3 tháng). Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ 01/4/2019 đến 30/6/2019.

+ Đối với sinh viên K13, K14, K15 mức đóng: 394.065đ/sinh viên/9 tháng (Ba trăm chín mươi tư nghìn không trăm sáu mươi lăm đồng/sinh viên/9 tháng). Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ 01/4/2019 đến 31/12/2019.

Sinh viên nộp tiền BHYT về phòng 208 - Kế hoạch Tài chính trước 16h00 ngày 15/03/2019.

Bảo hiểm y tế là bảo hiểm bắt buộc đối với sinh viên, đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa thông báo và đôn đốc sinh viên nghiêm túc thực hiện. Sinh viên không tham gia BHYT sẽ bị xử lý theo quy chế HSSV và tự chịu mọi trách nhiệm phát sinh xảy ra.

Nơi nhận:

- BGH (b/c);

- Như kính gửi (để t/h);

- Đăng tải website;

- Lưu VT, CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

PGS. TS. Trần Nhuận Kiên