Thông báo V/v thực hiện Bảo hiểm thân thể năm 2020
13/01/2020 | 1029 lượt xem

 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 39 / ĐHKT&QTKD-QTPV

V/v thực hiện Bảo hiểm thân thể năm 2020

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  10   tháng  01   năm 2020

 

 

                                                      Kính gửi:  Lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể.

                                                    

Căn cứ Quyết định 1420/2012/QĐ/TGĐ-BHBV ngày 9/05/2012 của Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm Bảo Việt ban hành điều khoản kết hợp về bảo hiểm con người;

Căn cứ Quyết định 3111/2012/QĐ/TGĐ-BHBV ngày 27/09/2012 của Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm Bảo Việt về việc ban hành quy tắc bảo hiểm tai nạn con người;

Căn cứ công văn số 30/BVTN 2020 ngày 02/01/2020 của Công ty Bảo Việt Thái Nguyên về việc tham gia Bảo hiểm thân thể cho cán bộ, giáo viên Nhà trường (có công văn đính kèm).

Hiện nay hợp đồng Bảo hiểm thân thể cán bộ, viên chức của Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh có hiệu lực từ 15/01/2019 đến 14/01/20120 đã sắp hết hạn. Để công tác Bảo hiểm thân thể cho cán bộ, viên chức được liên tục đảm bảo, Nhà  trường đề nghị Trưởng các đơn vị, đoàn thể thông báo cho toàn thể cán bộ, viên chức tham gia Bảo hiểm thân thể năm 2020. Các đơn vị lập danh sách thu phí bảo hiểm và nộp về Trạm Y tế Nhà trường theo mẫu:

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Đơn vị

Mức phí BH (đ)

Ghi chú

1

 

 

 

135.000

 

2

 

 

 

150.000

 

Thời gian nộp: Từ ngày 10/01/2019 đến 15/01/2019.

       

Nơi nhận:

- Như trên (để t/hiện);

- Đăng tải website (t/báo);

- Lưu VT,QTPV.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS Trần Nhuận Kiên