Thông báo v/v thu học phí kỳ II năm học 2016-2017 (lần 2)
19/04/2017 | 456 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số: 410/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  18 tháng 4 năm 2017


THÔNG BÁO
V/v thu học phí kỳ II năm học 2016-2017 (lần 2)

Thực hiện kế hoạch học tập năm học 2016-2017, nhà trường đã tiến hành thu học phí học kỳ II năm học 2016-2017 cho sinh viên trong trường  từ ngày 20/3/2017 đến ngày 31/3/2017 theo thông báo số 207/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC ngày 06/03/2017.

Hiện nay, nhiều sinh viên chưa thực hiện nghĩa vụ nộp học phí với nhà trường. Nhà trường sẽ tiến hành thu học phí học kỳ II năm học 2016-2017 (lần 2), cụ thể như sau:

Khóa

Ngày nộp

Hình thức nộp

Địa điểm

K9 và các khóa trước

24/4/2017

Tiền mặt hoặc qua thẻ ATM nhà trường cấp

Phòng 208,

Nhà làm việc và nghiên cứu

K10

25/4/2017

Qua thẻ ATM nhà trường cấp

K11

26/4/2017

K12

27/4/2017

K13

28/4/2017

Lưu ý: Sinh viên phải giữ Biên lai thu tiền phí, lệ phí tới khi được cấp bằng tốt nghiệp. Mọi thắc mắc về học phí đề nghị sinh viên mang Biên lai thu tiền phí, lệ phí tới phòng 208 để đối chiếu.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/cáo);
- Phòng CT-HSSV (t/báo tới sinh viên);
- BCN các Khoa (đôn đốc,nhắc nhở sinh viên);
- Đăng tải Website;
- Lưu VT, KH-TC.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG KH – TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 

TS. Trần Tuấn Anh