Thông báo v/v thu học phí học kỳ 3 năm học 2018-2019
21/06/2019 | 1054 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số:  587 /TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 6 năm 2019 


THÔNG BÁO
V/v thu học phí học kỳ 3 năm học 2018-2019

Thực hiện kế hoạch học tập năm học 2018-2019 của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, phòng Kế hoạch – Tài chính thông báo kế hoạch thu học phí kỳ 3 năm học 2018-2019 như sau:

- Thời gian thu học phí: Từ ngày 24/6/2019 đến ngày 28/6/2019.

- Hình thức nộp tiền: Thu qua thẻ ATM

- Địa điểm thu: Phòng 208 - Nhà làm việc và nghiên cứu

Sinh viên khi đi nộp học phí phải lấy hóa đơn thu học phí, và phải giữ hóa đơn tới khi được cấp bằng tốt nghiệp.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/cáo);
- Phòng Đào tạo;
- Phòng CT-HSSV (gửi SMS);
- BCN các Khoa (t/báo tới SV);
- Đăng tải Website;
- Lưu VT, KH-TC.

TL. HIỆU TRƯỞNG
 TRƯỞNG PHÒNG KH – TC


(Đã ký)

 

ThS.Hoàng Thị Huệ