Thông báo v/v tham gia buổi giới thiệu cơ hội học bổng và nghiên cứu của DAAD
11/04/2018 | 572 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số: 329/ĐHKT&QTKD-HTQT
V/v tham gia buổi giới thiệu cơ hội học bổng và nghiên cứu của DAAD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

            Thái Nguyên, ngày 02 tháng 4 năm 2018

Kính gửi:        - Các đơn vị trong trường

Trong khuôn khổ hợp tác với các quỹ học bổng và hỗ trợ nghiên cứu khoa học được tài trợ bởi Chính phủ Đức, ngày 12 tháng 4 năm 2018, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh tổ chức chương trình giới thiệu các cơ hội học bổng Sau Đại học và nghiên cứu tại CHLB Đức. Khách mời trình bày của chương trình là Đại diện quỹ học bổng và hỗ trợ nghiên cứu DAAD Hà Nội (Cơ quan Trao đổi Hàn lâm CLHB Đức). Người tham dự chương trình có cơ hội tương tác và đặt các câu hỏi trực tiếp cho Đại diện của DAAD Hà Nội. Chương trình cụ thể như sau:

  1. Thời gian: Từ 15:00 đến 16:30, ngày 12 tháng 4 năm 2018
  2. Địa điểm: Phòng họp A – Nhà hiệu bộ.
  3. Nội dung:
  • Giới thiệu về các chương trình học bổng và cơ hội nghiên cứu được tài trợ bởi Chính phủ Đức.
  • Chia sẻ kinh nghiệm khai thác các chương trình học bổng và quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học quốc tế.
  1. Thành phần tham dự:
  • Cán bộ, giảng viên, sinh viên và các cá nhân quan tâm
  1. Kế hoạch tham gia chương trình:
  • Mỗi Khoa chuyên môn cử ít nhất 05 cán bộ, giảng viên tham gia;
  • Các đơn vị khác thông tin cho các cán bộ, giảng viên quan tâm tham gia chương trình.

Nhà trường đề nghị các đơn vị triển khai tới toàn thể cán bộ, giảng viên trong đơn vị. Danh sách cán bộ, giảng viên của các Khoa chuyên môn tham gia chương trình được gửi về Phòng Khoa học – Công nghệ và Hợp tác quốc tế trước 16:00 ngày 11/4/2018.

Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ với Phòng Khoa học – Công nghệ và Hợp tác quốc tế theo địa chỉ email international@tueba.edu.vn, điện thoại 02083.647.683/ 0913.076.867 (Thầy Phạm Như Cường).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- BGH (b/c);

- Như kính gửi (th/h);

- Lưu VT, HTQT

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 

(Đã ký)

 

PGS. TS. Đỗ Anh Tài