Thông báo V/v thăm dò dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 15 năm 2020
15/01/2020 | 1382 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

HÔI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU NGƯT LẦN THỨ 15 NĂM 2020

Số: 46/TB-ĐHKT&QTKD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc thăm dò dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu

Nhà giáo ưu tú lần thứ 15 năm 2020

 

Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú;

Thực hiện Công văn số 5651/BGDĐT-TĐKT ngày 16/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 15 năm 2020.

Hội đồng cấp cơ sở xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2020 thuộc Trường Đại học Kinh tế và QTKD tổ chức lấy ý kiến thăm dò dự luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 15 năm 2020.

Danh sách các ứng viên được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Trường Đại học Kinh tế và QTKD  và niêm yết trên bảng tin của Nhà trường để xin ý kiến của CBVC, Giảng viên, người lao động.

Thời gian lấy ý kiến thăm dò dư luận: Từ ngày 14/01/2020 đến hết ngày 31/01/2020.

Ý kiến đóng góp của các tập thể, cá nhân đề nghị gửi về Thường trực Hội đồng cấp cơ sở xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2020 thuộc Trường Đại học Kinh tế và QTKD, Phòng 308 Nhà điều hành.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

  • Các đơn vị trong Trường;
  • ĐăngWebsite;
  • Lưu VT, TTPC.

 

 

 

TM.HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Trần Nhuận Kiên