Thông báo v/v rà soát giáo trình của các bộ môn
15/03/2017 | 313 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ &QTKD
Số: 248 /ĐHKT&QTKD-TTTV
Vv Rà soát Giáo trình của các Bộ môn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc         

            Thái Nguyên, ngày 14  tháng 3  năm 2017

Kính gửi: Ban chủ nhiệm các Khoa

Để đảm bảo yêu cầu tất cả các môn học phải có 01 giáo trình giảng dạy chính và các tài liệu tham khảo, đồng thời để phục vụ công tác đảm bảo chất lượng, Nhà trường đề nghị các Khoa rà soát đối chiếu tất cả các môn học do Khoa phụ trách với danh mục sách tại Thư viện Nhà trường (được đăng tải kèm theo công văn trên website) và điền thông tin vào mẫu đính kèm (có biểu mẫu kèm theo).

Kết quả rà soát, đối chiếu được tập hợp theo Khoa, bản in gửi về Trung tâm Thông tin - Thư viện tại phòng 508 nhà Điều hành và bản điện tử gửi về hòm thư điện tử: phamquangtuyen@tueba.edu.vn trước ngày 22/3/2017.

Nhận được công văn này đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai./.

Danh mục sách kèm theo
Biểu mẫu kèm theo

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải website;
- Lưu: VT, TTTV.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 

(Đã ký)
 

TS. Nguyễn Thanh Minh