THÔNG BÁO V/v quyết toán thuế thu nhập cá nhân và đăng ký mã số thuế, bổ sung người phụ thuộc năm 2018
05/12/2018 | 430 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:  1322/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  04  tháng  12 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v quyết toán thuế thu nhập cá nhân và đăng ký mã số thuế,

bổ sung người phụ thuộc năm 2018

Căn cứ Thông tư số 156/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ/CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế Thu nhập cá nhân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân;

Căn cứ Thông tư số 92/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;

Căn cứ thông tư 95/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

Trường Đại học Kinh tế và QTKD thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên trong trường và người lao động (gọi chung là người lao động) các nội dung sau:

1. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2018

1.1. Về việc tập hợp các chứng từ từ thiện nhân đạo, khuyến học năm 2018

Các đơn vị tập hợp danh sách các cá nhân và số tiền tham gia đóng góp các khoản từ thiện nhân đạo, khuyến học năm 2018 có xác nhận của đơn vị được nhận hoặc của Công đoàn trường để làm cơ sở tính giảm trừ thuế TNCN năm 2018.

1.2. Ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2018

Nhà trường thực hiện quyết toán thu nhập từ tiền lương, tiền công thay cho người lao động có ủy quyền quyết toán thuế, thỏa mãn đồng thời 03 điều kiện sau:

1) Có hợp đồng lao động với nhà trường trong năm 2018 từ 03 tháng trở lên.

2) Đã có mã số thuế và đang làm việc tại trường tại thời điểm ủy quyền.

3) Chỉ có thu nhập tại trường hoặc có thu nhập tại trường và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng/tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn và không có nhu cầu quyết toán thuế với phần thu nhập này.

Người lao động không thỏa mãn đồng thời các điều kiện trên phải tự quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Hồ sơ đăng ký ủy quyền theo Mẫu số: 02/UQ-QTT-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính).

2. Đăng ký mã số thuế, bổ sung người phụ thuộc năm 2018

2.1. Đăng ký mã số thuế, điều chỉnh thông tin mã số thuế thu nhập cá nhân năm 2018

a) Người lao động làm việc tại trường chưa có mã số thuế TNCN bắt buộc phải đăng ký mã số thuế TNCN, hồ sơ gồm:

- Mẫu số: 05/ĐK-TCT (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính).

- Bản sao không cần công chứng: Thẻ Căn cước công dân (CCCD), Chứng minh thư nhân dân (CMTND) hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực.

Trường hợp các đơn vị trong trường khi ký kết hợp đồng lao động với các cá nhân ngoài trường phải có trách nhiệm cung cấp mã số thuế TNCN hoặc CCCD/CMTND/Hộ chiếu cho Phòng Kế hoạch - Tài chính.

b) Trường hợp cá nhân đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế:

- Mẫu số: 08-MST (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính).

- Bản sao không cần công chứng: Thẻ Căn cước công dân (CCCD), Chứng minh thư nhân dân (CMTND) hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực.

2.2. Đăng ký giảm trừ người phụ thuộc và bổ sung hồ sơ người phụ thuộc năm 2018

Người lao động chỉ phải đăng ký giảm trừ người phụ thuộc 01 lần trong suốt thời gian làm việc tại trường.

Trường hợp đăng ký mới hoặc đăng ký bổ sung, thay đổi người phụ thuộc hồ sơ gồm:

- Mẫu số: 20-ĐK-TCT (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

- Kèm theo bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ CCCD hoặc Giấy CMTND còn hiệu lực (đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên) hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực (đối với cá nhân là người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi); bản sao không yêu cầu chứng thực Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực (đối với cá nhân là người phụ thuộc có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài).

- Trường hợp đã đăng ký người phụ thuộc trước đây dưới 14 tuổi nhưng nay người phụ thuộc đã trên 14 tuổi hoặc đã đi học trung cấp chuyên nghiệp, đại học, cao đẳng thì bổ sung hồ sơ gồm: bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ CCCD hoặc Giấy CMTND, thẻ học sinh, sinh viên hoặc giấy xác nhận đang theo học các trường trung cấp chuyên nghiệp, đại học, cao đẳng.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

Các Phòng, Khoa, Trung tâm tập hợp hồ sơ theo đơn vị và gửi về:

- Địa điểm: Phòng 209  Nhà làm việc và nghiên cứu

- Thời gian:

+ Đăng ký MST, bổ sung người phụ thuộc, bổ sung hồ sơ người phụ thuộc năm 2018: Đến ngày 21/12/2018

+ Nộp chứng từ từ thiện nhân đạo, khuyến học, ủy quyền Quyết toán thuế TNCN năm 2018: Đến ngày 28/12/2018

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/cáo);

- Các đơn vị trong trường (t/hiện);

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KH-TC.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG KH - TC   

(Đã ký)

ThS. Hoàng Thị Huệ