THÔNG BÁO V/v nghỉ học tập và giảng dạy tết dương lịch năm 2020
31/12/2019 | 1367 lượt xem

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ&QTKD

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số:    142  /TB-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày   30  tháng  12  năm 2019

THÔNG BÁO

V/v nghỉ học tập và giảng dạy tết dương lịch năm 2020

 

Căn cứ vào kế hoạch học tập năm học 2019-2020 hệ ĐHCQ của Nhà trường;

Căn cứ thông báo số 1288/TB-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Nhà trường về việc nghỉ tết dương lịch;

Phòng Đào tạo xin thông báo đến toàn thể giảng viên và sinh viên hệ ĐHCQ nghỉ giảng dạy và học tập vào thứ 4 (ngày 01/01/2020)

Đồng thời các lớp học phần đã nghỉ sẽ học bù vào Chủ nhật (ngày 12/01/2020).

Ghi chú: Số tiết và giảng đường học bù không thay đổi.

Đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa thông báo đến giảng viên và sinh viên được biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

- BCN các khoa (t/hiện);

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, ĐT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                                           (Đã ký)

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền