THÔNG BÁO V/v nghỉ giảng dạy và học tập nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập trường
30/09/2019 | 1367 lượt xem

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ&QTKD

PHÒNG ĐÀO TẠO

 Số:   103 /TB-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày   30  tháng    9   năm 2019

THÔNG BÁO

V/v nghỉ giảng dạy và học tập nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập trường

Căn cứ vào kế hoạch kỷ niệm 15 năm thành lập trường trong học kỳ I năm học 2019-2020 của Nhà trường, Phòng Đào tạo xin thông báo đến toàn thể giảng viên và sinh viên hệ ĐHCQ về việc nghỉ giảng dạy và học tập trong thứ 6 (ngày 04/10/2019) như sau:

Toàn bộ giảng viên và sinh viên hệ Đại học chính quy có tiết học trong thứ 6 (ngày 04/10/2019) được nghỉ

Lịch giảng dạy và học tập được xếp bù vào Chủ nhật (ngày 06/10/2019)

          Ghi chú: Số tiết và giảng đường dạy và học bù không thay đổi

Đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa thông báo đến giảng viên và sinh viên được biết để thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- BCN các khoa (t/hiện);

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, ĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền