Thông báo V/v mở thời hạn đăng ký học cùng K16 trên hệ thống IU cho sinh viên các khóa hệ ĐHCQ trong học kỳ I năm học 2019 - 2020
30/08/2019 | 971 lượt xem

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số:         /TB-ĐT

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày         tháng        năm 2019

 

 

 

 

THÔNG BÁO

V/v mở thời hạn đăng ký học cùng K16 trên hệ thống IU cho sinh viên các khóa hệ ĐHCQ trong học kỳ I năm học 2019 - 2020

    

 Kính gửi:          -  Ban chủ nhiệm các Khoa;

                           -  Cố vấn học tập các lớp hệ ĐHCQ;

                           -  Sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy.

 

Hiện nay, sinh viên K16 đã ấn định được danh sách các lớp học phần được mở trong học kỳ I năm học 2019-2020. Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2019 - 2020, Nhà trường mở thời hạn đăng ký học cho sinh viên các khóa hệ ĐHCQ học cùng K16 như sau

Thời hạn đăng ký: từ ngày 03/09 đến hết ngày 05/09/2019.

Sinh viên chỉ được đăng ký ghép cùng các lớp học phần chưa đầy sĩ số của K16.

Đề nghị Ban chủ nhiệm Khoa thông báo đến cố vấn học tập các lớp hệ đại học chính quy triển khai và hỗ trợ sinh viên đăng ký đúng thời hạn.

Nhấn để tải về tệp tin đính kèm

Nơi nhận:

       - Như K/gửi;

       - Trung tâm TT-TV;

       - Lưu ĐT.

KT TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền