Thông báo v/v kiểm tra thu nhập và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân năm 2019
20/03/2020 | 624 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số: 224/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Thái Nguyên, ngày  19 tháng  3 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v kiểm tra thu nhập và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân năm 2019

 
   

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế Thu nhập cá nhân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân;

Căn cứ Công văn số 691/CT-TTHT ngày 05/3/2020 của Cục Thuế Tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2019;

Hiện nay, Phòng Kế hoạch - Tài chính đã tổng hợp xong thu nhập năm 2019 của toàn thể cán bộ, viên chức trong trường.

Để chuẩn bị cho công tác quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019, Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo tới các cán bộ, viên chức có thu nhập phải nộp thuế trong năm 2019 (Có danh sách kèm theo) nếu có nhu cầu kiểm tra thu nhập thì liên hệ với phòng Kế hoạch - Tài chính qua đồng chí Huy, phòng 209 - Nhà làm việc và nghiên cứu trước ngày 25/3/2020.

Phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ tiến hành khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của các cán bộ, viên chức phải nộp thuế kể từ kỳ chi lương tháng 4/2020.

Trân trọng thông báo.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/cáo);
- Các đơn vị trong trường;
- Đăng tải Website;
- Lưu VT, KH-TC.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG KH - TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

ThS. Đặng Quỳnh Trinh