THÔNG BÁO V/v Kiểm kê thiết bị, tài sản năm 2019
04/12/2019 | 1446 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

           Số: 1251/TB-ĐHKT&QTKD-QTPV

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 04  tháng 12  năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v Kiểm kê thiết bị, tài sản năm 2019

 

Căn cứ Quyết định số 1156/QĐ-ĐHKT&QTKD-QTPV ngày 27/12/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & QTKD về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Kiểm kê thiết bị, tài sản năm 2019;

Căn cứ Biên bản họp ngày 04 tháng 12 năm 2019 về việc triển khai công tác kiểm kê thiết bị, tài sản năm 2019;

Nhà trường thông báo về công tác kiểm kê thiết bị, tài sản năm 2019 như sau:

  1. Các đơn vị tự kiểm kê thiết bị, tài sản đã được Nhà trường trang bị có trong Sổ theo dõi thiết bị, công cụ dụng cụ, tài sản tại đơn vị sử dụng và đối chiếu, báo cáo với Tổ kiểm kê.
  2. Khi kiểm kê phải có thiết bị, công cụ dụng cụ, tài sản tại đơn vị (trường hợp tài sản, công cụ dụng cụ không có tại đơn vị phải có giấy báo hỏng, báo mất về thiết bị, tài sản đó với Tổ Kiểm kê).
  3. Thời gian kiểm kê bắt đầu từ ngày 10/12/2019 đến ngày 26/12/2019 (có kế hoạch chi tiết kèm theo)

          Nhận được thông báo này, đề nghị lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể trong toàn trường thực hiện đúng nội dung và thời gian quy định, các thành viên trong Ban Chỉ đạo và Tổ kiểm kê thực hiện theo đúng kế hoạch.

 

            Nơi nhận:

  • BGH (để b/c);
  • Các đơn vị, đoàn thể (để t/h);
  • Đăng Website;
  • Lưu VT, QTPV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS. Trần Nhuận Kiên