Thông báo v/v kết luận cuộc họp xác định số lượng giáo trình, TLHT biên soạn năm 2017
20/03/2017 | 271 lượt xem

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD
Số: 244/ĐHKT&QTKD-KHCN
V/v Thông báo kết luận cuộc họp xác định số lượng giáo trình, TLHT biên soạn năm 2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Thái Nguyên, ngày 14 tháng 3  năm 2017

 

Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị

Căn cứ vào biên bản buổi họp Xác định số lượng giáo trình, TLHT biên soạn năm 2017, Phòng KHCN & HTQT thông báo kết luận buổi họp tới các cán bộ giảng viên trong các đơn vị:

I.   Đưa vào Kế hoạch biên soạn giáo trình, TLHT năm 2017 các giáo trình, TLHT sau:

Giáo trình

1. Phân tích định lượng trong Kinh doanh - Dành cho Cao học;

2. Quản lý kinh tế;

3. Logistics;

4. Kinh tế vĩ mô nâng cao ;

5. Thẩm định dự án đầu tư ;

6. Kế toán tài chính 1;

7. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại.

Tài liệu học tập

1. Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài với quá trình CNH tại tỉnh Thái Nguyên;

2. Chuyển dịch cơ cấu đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

3. Quản trị doanh nghiệp thương mại;

4. Các chuyên đề triết học dành cho học viên Cao học trường ĐH Kinh tế & QTKD, ĐHTN.

II. Các giáo trình, TLHT đã có quyết định xuất bản năm 2016 nhưng chưa in, Nhà trường chỉ hỗ trợ kinh phí xuất bản giáo trình theo Quyết định số 1214/ĐHKT&QTKD – KHCN  ngày 30/11/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế & QTKD Ban hành Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, xuất bản, phát hành, duyệt  và sử dụng giáo trình, tài liệu học tập.

Trân trọng !

Nơi nhận:

Như trên (T/h);
Hiệu trưởng ( B/c);
Đăng tải website;
Lưu: VT, KH-CN

TL.  HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG KHCN & HTQT
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 

(Đã ký)
 

TS. Trần Văn Quyết