Thông báo v/v kế hoạch và phân công nhiệm vụ trong việc thanh toán khối lượng giảng dạy năm học 2018-2019 hệ đại học chính quy
15/05/2019 | 1129 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số:  452  /TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 15  tháng 5  năm 2019

THÔNG BÁO

V/v kế hoạch và phân công nhiệm vụ trong việc thanh toán
khối lượng giảng dạy năm học 2018-2019 hệ đại học chính quy

Căn cứ Quyết định số 2537/QĐ-ĐHTN ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của Nhà giáo trong Đại học Thái Nguyên; Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh; Căn cứ Quyết định số 1216 /QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về việc ban hành Quy trình thanh toán khối lượng giảng dạy; Căn cứ Quyết định 1063/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của nhà giáo Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên; Căn cứ vào chủ trương cần có thông tin để đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức cuối năm học, nên Nhà trường chuyển việc tính khối lượng giảng dạy từ tháng 9, tháng 10 sang tháng 5, tháng 6 hàng năm.

 Nhà trường tổ chức triển khai kế hoạch thanh toán khối lượng giảng dạy năm học 2018-2019, cụ thể như sau:

+ Các Khoa và các đơn vị liên quan cung cấp minh chứng (phục vụ việc thanh toán khối lượng giảng dạy) cho phòng Đào tạo trước ngày 31 tháng 5 năm 2019; phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục gửi thông tin số lượng sinh viên tham gia thi thực tế học kỳ 1, học kỳ 2 trước ngày 22 tháng 5 năm 2019, gửi thông tin số lượng sinh viên tham gia thi thực tế học kỳ 3, năm học 2018-2019 trước ngày 16 tháng 8 năm 2019.

+ Phòng Đào tạo rà soát, đối chiếu khối lượng giảng dạy năm học 2018-2019 (Khối lượng giảng dạy học kỳ 1, học kỳ 2 và khối lượng giảng dạy dự kiến học kỳ 3) và chuyển cho phòng Hành chính – Tổ chức để làm căn cứ đánh giá phân loại cán bộ, viên chức và tính phụ cấp ưu đãi nhà giáo trước ngày 20 tháng 6 năm 2019; phòng Đào tạo gửi phòng Kế hoạch – Tài chính để thanh toán khối lượng giảng dạy cho giảng viên trước ngày 09 tháng 9 năm 2019.

Căn cứ kế hoạch trên, Nhà trường yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai các công việc sau:

* Phòng Hành chính – Tổ chức:

Cung cấp thông tin cán bộ giảng dạy năm học 2018-2019 theo từng Bộ môn: Tên giảng viên; mã ngạch; trình độ đào tạo; chức danh; chức vụ; được cử đi học; chuyển công tác, các chế độ (con nhỏ, thai sản…). (Lưu ý: tất cả các thông tin trên đều phải có mốc thời gian cụ thể, năm học 2018-2019 tính từ tháng 8 năm 2018 đến hết tháng 7 năm 2019), cung cấp thông tin về ban chấp hành công đoàn các đơn vị.

Căn cứ bảng tổng hợp khối lượng giảng dạy năm học 2018-2019 do phòng Đào tạo cung cấp, phòng Hành chính – Tổ chức làm căn cứ đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức và tính phụ cấp ưu đãi cho giảng viên.

* Phòng Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế:

 Cung cấp thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học theo từng Bộ môn năm học 2018-2019 căn cứ theo Quyết định 1063/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của nhà giáo Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên.

* Phòng Công tác – Học sinh sinh viên:

 Cung cấp thông tin về việc phân công giáo viên chủ nhiệm lớp (cố vấn học tập) hệ đại học chính quy năm học 2018-2019, cung cấp thông tin về bí thư liên chi Đoàn các đơn vị.

* Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục:

Cung cấp thông tin về số lượng sinh viên thực tế tham gia thi các học phần học kỳ 1 và học kỳ 2, năm học 2018-2019, thông tin về số lượng câu hỏi, đề thi cho những môn học mới, những môn học bổ sung đề thi do thay đổi số tín chỉ năm học 2018-2019.

* Các Khoa, Bộ môn:

+ Từ ngày 15/5/2019 đến ngày 24/5/2019: Các Bộ môn tính khối lượng giảng dạy học kỳ 1 và học kỳ 2, năm học 2018-2019;

+ Từ ngày 27/5/2019 đến ngày 31/5/2019: Phòng Đào tạo cung cấp cho các Bộ môn dữ liệu số lượng sinh viên các lớp học phần học kỳ 3, năm học 2018-2019 để tính khối lượng giảng dạy của cả năm học. Sau khi tính xong, các Bộ môn gửi bản kê khai khối lượng giảng dạy (học kỳ 1 + học kỳ 2 + học kỳ 3, năm học 2018-2019) cho phòng Đào tạo vào địa chỉ email nguyenkieuyentn@gmail.com .

* Phòng Đào tạo:   

- Từ ngày 03/6/2019 đến ngày 19/6/2019: Phòng Đào tạo rà soát, tổng hợp và lập bảng thống kê khối lượng giảng dạy theo từng Bộ môn (Khối lượng giảng dạy học kỳ 1+ học kỳ 2 và dự kiến học kỳ 3) và gửi phòng Hành chính – Tổ chức để để làm căn cứ  đánh giá phân loại cán bộ, viên chức năm học 2018-2019 và tính phụ cấp ưu đãi cho giảng viên.

- Từ ngày 19/8/2019 đến 09/9/2019: Căn cứ vào số lượng sinh viên dự thi thực tế do phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục cung cấp, phòng Đào tạo tính chính xác khối lượng giảng dạy năm học 2018-2019 và gửi phòng Kế hoạch – Tài chính trình Ban Giám hiệu duyệt thanh toán.

* Phòng Kế hoạch – tài chính:

Căn cứ vào bảng tổng hợp khối lượng giảng dạy năm học do phòng Đào tạo cung cấp, phòng Kế hoạch – Tài chính trình Ban Giám hiệu duyệt thanh toán theo đúng quy định hiện hành.                       

Biểu mẫu kèm theo

Nơi nhận:

- Phòng Hành chính – Tổ chức (để thực hiện);
- Phòng Công tác- HSSV (để thực hiện);
- Phòng KHCN &HTQT (để thực hiện);
- Phòng Khảo thí và ĐBCLGD (để thực hiện);
- Phòng Kế hoạch – Tài chính (để thực hiện);
- Các Khoa (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

     PGS.TS. Trần Quang Huy