THÔNG BÁO V/v kế hoạch học tập đối với sinh viên hệ ĐHCQ trong đợt dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona
10/02/2020 | 1603 lượt xem

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ&QTKD

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số:   152 /TB-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày   10   tháng    02 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v kế hoạch học tập đối với sinh viên hệ ĐHCQ 

trong đợt dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona

Căn cứ thông báo số 79/ĐHKT&QTKD-CTHSSV ngày 6/02/2020 của trường ĐHKT & QTKD về việc tiếp tục cho người học nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona.

Sinh viên hệ ĐHCQ K14, K15, K16 nghỉ học đến hết ngày 01/03/2020, Nhà trường sẽ có kế hoạch học bù sau. Riêng sinh viên K13 vẫn tiếp tục đi thực tập tại cơ sở và làm báo cáo thực tập tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn của giáo viên theo đúng kế hoạch đào tạo của Nhà trường, cụ thể:

- Thời gian thực tập tốt nghiệp từ ngày 23/12/2019 đến hết ngày 29/03/2020

- Thời gian học 6TC thay thế khóa luận từ ngày 6/04/2020 đến hết ngày 17/05/2020

 Đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa thông báo đến cố vấn học tập K13 và toàn bộ sinh viên K13 được biết để thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- BCN các khoa (t/hiện);

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, ĐT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

                                          (đã ký)

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền