Thông báo V/v kế hoạch học môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh của sinh viên Khóa 15 hệ đại học chính quy
23/08/2019 | 1532 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:      811    /TB-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  23  tháng 8 năm 2019


THÔNG BÁO

V/v kế hoạch học môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh của sinh viên

Khóa 15 hệ đại học chính quy

Căn cứ Kế hoạch đào tạo hệ đại học chính quy năm học 2019-2020 của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên; Căn cứ Thông báo số 533/TB-TTGDQPAN ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh thông báo:

  1. Thời gian:
  •  Đúng 14 gi 00 Thứ Hai ngày 26 tháng 8 năm 2019: Lớp trưởng, cán bộ các lớp khóa 15 hệ đại học chính quy có mặt tại Ký túc xá Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh gặp cán bộ quản lý để nhận danh sách biên chế lớp học và phòng ở Ký túc xá.
  • Đúng 07 giờ 30 phút ngày 03 tháng 9 năm 2019: Sinh viên khóa 15 hệ đại học chính quy có mặt tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh để nhập học và nhận quân trang, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu học tập, ổn định nơi ăn ở, sinh hoạt.
  1. Địa điểm nhập học:

Tại Ký túc xá của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Thái Nguyên.

*Chú ý: Sinh viên vào học tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh cần mang theo những tư trang, vật dụng cá nhân cần thiết đảm bảo cho sinh hoạt và học tập.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị sinh viên và các đơn vị liên quan liên hệ theo số điện thoại của cán bộ trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh: 0912.623.159 để được giải đáp.

Nhà trường thông báo để cố vấn học tập triển khai đến sinh viên khóa 15 hệ đại học chính quy biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Cố vấn học tập (để biết);

- Sinh viên chính quy khoá 15 (để thực hiện);

- Đăng tải Website Nhà trường;

- Lưu: ĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền