THÔNG BÁO V/v hướng dẫn và gia hạn hợp đồng thấu chi giữa người lao động với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
26/12/2019 | 1410 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 1333/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 26 tháng 12 năm 2019


THÔNG BÁO
V/v hướng dẫn và gia hạn hợp đồng thấu chi

giữa người lao động với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

 

Căn cứ Biên bản hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Danh sách cán bộ viên chức và người lao động đến hạn thấu chi của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

Nhà trường thông báo tới toàn thể cán bộ viên chức và người lao động trong trường mẫu hồ sơ vay thấu chi và Danh sách cán bộ viên chức và người lao động sắp hết hạn thấu chi (Có Biểu mẫu và Danh sách kèm theo).

Trường hợp cá nhân có nhu cầu gia hạn thấu chi:

Hồ sơ: Mẫu 24/THE, nộp tại phòng 209, Nhà làm việc và nghiên cứu.

Nhà trường xác nhận Mẫu 24/THE và trả cho cá nhân, cá nhân phải trực tiếp mang ra Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Tỉnh Thái Nguyên cùng với các hồ sơ khác theo Biểu mẫu để làm thủ tục gia hạn thấu chi.

Trường hợp cá nhân không có nhu cầu gia hạn thấu chi:

Cá nhân liên hệ trực tiếp với cán bộ ngân hàng: Hồng My, di động: 098.345.8666

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/cáo);

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KH-TC.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG KH – TC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                               

(Đã ký)

 

ThS. Đặng Quỳnh Trinh