Thông báo V/v gửi danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần học kỳ 3, năm học 2015-2016 hệ đại học chính quy
29/07/2016 | 618 lượt xem

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD
PHÒNG ĐÀO TẠO
Số:   147   /TB-ĐT

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày   29   tháng  7  năm 2016

THÔNG BÁO
(V/v gửi Danh sách sinh viên bị đình chỉ thi kết thúc học phần)

Theo Khoản c, Mục 3, Điều 20 Quy định về đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số: 872/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh quy định: Danh sách sinh viên không được dự thi do giảng viên trực tiếp giảng dạy đề nghị (theo mẫu của Phòng Đào tạo), trưởng Bộ môn duyệt. Giảng viên có trách nhiệm công bố trước lớp trước khi kết thúc buổi học cuối cùng và phải nộp 01 bản cho Phòng Đào tạo và Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng chậm nhất 05 ngày trước khi bắt đầu kỳ thi (để xóa tên khỏi danh sách thi).

Để phòng Đào tạo kịp thời in danh sách thi và gửi các đơn vị có liên quan, đề nghị các giáo viên giảng dạy các học phần của học kỳ 3, năm học 2015-2016 các khóa gửi Danh sách sinh viên bị đình chỉ thi kết thúc học phần trước ngày 03 tháng 8 năm 2016 (mẫu kèm theo Thông báo này) cho Chuyên viên Nguyễn Thị Kiều Yến – Phòng 304. Nếu giáo viên bộ môn nào gửi danh sách sau thời gian quy định trên, phòng Đào tạo sẽ không in lại Danh sách thi.

Phòng Đào tạo thông báo để các Khoa, các giáo viên Bộ môn được biết và phối hợp thực hiện.

Nơi nhận:
- BCN các Khoa (để biết);
- Các GV bộ môn (để t/hiện);
-  Đăng tải Website Nhà trường;
- Lưu: ĐT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD
PHÒNG ĐÀO TẠO
Số:   147   /TB-ĐT

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày   29   tháng  7  năm 2016

THÔNG BÁO
(V/v gửi Danh sách sinh viên bị đình chỉ thi kết thúc học phần)

Theo Khoản c, Mục 3, Điều 20 Quy định về đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số: 872/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh quy định: Danh sách sinh viên không được dự thi do giảng viên trực tiếp giảng dạy đề nghị (theo mẫu của Phòng Đào tạo), trưởng Bộ môn duyệt. Giảng viên có trách nhiệm công bố trước lớp trước khi kết thúc buổi học cuối cùng và phải nộp 01 bản cho Phòng Đào tạo và Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng chậm nhất 05 ngày trước khi bắt đầu kỳ thi (để xóa tên khỏi danh sách thi).

Để phòng Đào tạo kịp thời in danh sách thi và gửi các đơn vị có liên quan, đề nghị các giáo viên giảng dạy các học phần của học kỳ 3, năm học 2015-2016 các khóa gửi Danh sách sinh viên bị đình chỉ thi kết thúc học phần trước ngày 03 tháng 8 năm 2016 (mẫu kèm theo Thông báo này) cho Chuyên viên Nguyễn Thị Kiều Yến – Phòng 304. Nếu giáo viên bộ môn nào gửi danh sách sau thời gian quy định trên, phòng Đào tạo sẽ không in lại Danh sách thi.

Phòng Đào tạo thông báo để các Khoa, các giáo viên Bộ môn được biết và phối hợp thực hiện.

Nơi nhận:
- BCN các Khoa (để biết);
- Các GV bộ môn (để t/hiện);
-  Đăng tải Website Nhà trường;
- Lưu: ĐT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền