Thông báo V/v Điều chỉnh kế hoạch học tập, kiểm tra đánh giá học phần hệ ĐHCQ trong học kỳ II năm học 2019 – 2020
02/04/2020 | 1217 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:   265  /TB- ĐHKT&QTKD-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Thái Nguyên, ngày  01   tháng  04  năm 2020

THÔNG BÁO

V/v Điều chỉnh kế hoạch học tập, kiểm tra đánh giá học phần hệ ĐHCQ

trong học kỳ II năm học 2019 – 2020

 

Thực hiện Công văn số 988/BGDĐT-GDDH ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đảm bảo chất lượng đào tạo từ xa trong thời gian phòng chống dịch Covid -19; Công văn số 536/ĐHTN-ĐT ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Đại học Thái Nguyên về việc sử dụng phương thức E – Learning để hỗ trợ đào tạo, Nhà trường thông báo điều chỉnh kế hoạch học tập, kiểm tra đánh giá học phần hệ ĐHCQ trong học kỳ II năm học 2019 – 2020, cụ thể như sau:

Căn cứ vào mốc thời gian điều chỉnh khung kế hoạch năm học 2019-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường xây dựng phương án điều chỉnh kế hoạch học tập học kỳ II năm học 2019 – 2020 (phụ lục kèm theo)

Căn cứ vào đặc điểm, yêu cầu của chương trình đào tạo và điều kiện cơ sở hạ tầng thông tin, trong thời gian người học không học tập trung tại trường, Nhà trường đã sử dụng phương thức đào tạo trực tuyến trên phần mềm Google Classroom và Zoom Cloud Meetings từ ngày 16 tháng 3 năm 2020.

Do vậy, việc kiểm tra đánh giá học phần, cần được điều chỉnh phương pháp đánh giá. Theo đó, điểm đánh giá nội dung học tập qua mạng của người học (bao gồm điểm thường xuyên, điểm kiểm tra giữa học phần) được coi là điểm đánh giá quá trình học có trọng số 50% tổng điểm của học phần. Ban chủ nhiệm Khoa chỉ đạo, giám sát các Bộ môn, các giảng viên giảng dạy các học phần trong việc tổ chức, đánh giá quá trình học của sinh viên trong thời gian học trực tuyến nhằm đảm bảo chuẩn đầu ra học phần và đảm bảo chất lượng giáo dục. Việc tổ chức thi  kết thúc học phần được thực hiện theo quy định của học chế tín chỉ.

Đối với sinh viên hệ ĐHCQ K13: thời gian nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp theo đúng kế hoạch của nhà trường. Ban chủ nhiệm các khoa chỉ đạo các giáo viên hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên (nhận báo cáo, khóa luận từ chuyển phát của sinh viên) hoặc cung cấp thông tin cho sinh viên liên hệ với bộ phận photo thuộc Trung tâm thông tin thư viện của nhà trường để in báo cáo, khóa luận cho sinh viên và bộ phân photo sẽ hỗ trợ việc chuyển báo cáo, khóa luận của sinh viên đến các khoa chuyên môn.

Thời gian học 6 tín chỉ thay thế khóa luận của K13 bắt đầu giảng dạy trực tuyến từ 06/04/2020.

Đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa triển khai đến giảng viên và sinh viên được biết để thực hiện.

 

Nơi nhận:

- BCN các Khoa (thực hiện);

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, ĐT.

                    TL. HIỆU TRƯỞNG

                   KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

                 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

              ( đã ký)

 

               TS. Tạ Thị Thanh Huyền