Thông báo v/v đề xuất dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi năm 2018
09/03/2017 | 404 lượt xem

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số: 230/ĐHKT&QTKD-KHCN
V/v Đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  09 tháng 3 năm 2017


Kính gửi: Trưởng các đơn vị

Thực hiện theo công văn số 109/SKHCN-QLKH ngày 16 tháng 02 năm 2017 của Sở KH&CN tỉnh Hà Giang về việc đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi năm 2018, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên của đơn vị đăng ký đề xuất đặt hàng dự án KHCN cấp tỉnh Hà Giang thực hiện từ năm 2018 (có công văn hướng dẫn gửi kèm theo).

Nhà trường đề nghị các cá nhân, đơn vị trong trường tích cực đề xuất dự án cấp Tỉnh theo định hướng của tỉnh Hà Giang (thông tin chi tiết về một số định hướng và các biểu mẫu truy cập tại địa chỉ: http://www.skhcn.hagiang.gov.vn hoặc website của Bộ KH&CN http://www.most.gov.vn).

Danh mục tổng hợp theo mẫu; Hồ sơ đăng ký Đề xuất của cá nhân và đơn vị gửi 02 bản cứng về Phòng 309 và 01 bản điện tử về địa chỉ: khcn_htqt@tueba.edu.vn. Thời gian: trước ngày 13 tháng 3 năm 2017.

Nhấn vào để tải file đính kèm

 

Nơi nhận:

- BGH (b/c);
- Như kính gửi;
- Website (đăng tải);
- Lưu: VT,  KHCN.

 

 KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS. Đỗ Anh Tài