Thông báo v/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ giai đoạn 2017-2018
09/03/2017 | 271 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số: 229 /ĐHKT&QTKD-KHCN
V/v Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ
khoa học và công nghệ giai đoạn 2017-2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  09 tháng 3 năm 2017


Kính gửi: Trưởng các đơn vị

Thực hiện công văn số 40/SKHCN-KHCNCS ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Sở KH&CN tỉnh Lào Cai về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ giai đoạn 2017-2018,  Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên của đơn vị đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia, cấp tỉnh thực hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai nhằm góp phần tích cực vào chương trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh (có công văn hướng dẫn gửi kèm theo).

Danh mục tổng hợp theo mẫu và Phiếu Đề xuất của cá nhân và đơn vị gửi 02 bản cứng về Phòng 309 và 01 bản điện tử về địa chỉ: khcn_htqt@tueba.edu.vn. Thời gian: trước ngày 16 tháng 3 năm 2017.

Nhấn để tải file đính kèm

Nơi nhận:

- BGH (b/c);
- Như kính gửi;
- Website (đăng tải);
- Lưu: VT,  KHCN.

 

 KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 

(Đã ký)
 

PGS.TS. Đỗ Anh Tài