Thông báo v/v đăng ký tham gia “Lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ giảng dạy tiếng Trung cho giáo viên người nước ngoài” tại Học viện Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc
17/10/2017 | 321 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ&QTKD
Số: 1109TB-ĐHKT&QTKD-HTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Thái Nguyên, ngày 13 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v đăng ký tham gia “Lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ giảng dạy tiếng Trung cho giáo viên người nước ngoài” tại Học viện Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thông báo về việc đăng ký tham gia “Lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ giảng dạy tiếng Trung cho giáo viên người nước ngoài” tại Học viện Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Thông tin cụ thể như sau:

1. Mục đích: - Nhằm thúc đẩy sự giao lưu hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc, nâng cao năng lực giảng dạy tiếng Trung của giáo viên Việt Nam và cung cấp cơ hội học tập, nghiên cứu và trải nghiệm tại Trung Quốc

2. Thời gian: từ 1/11/2017 đến 15/11/2017 (15 ngày)

3. Đối tượng: Cán bộ, giảng viên có trình độ HSK4

4. Chỉ tiêu: 05 học viên (đối với Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh)

Những học viên tham dự “Lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ giảng dạy tiếng Trung cho giáo viên người nước ngoài” sẽ được Học viện Hồng Hà đảm nhận kinh phí đi lại sau khi nhập cảnh, tiền ăn ở, tài liệu học tập, tham quan.

Nhà trường thông báo và đề nghị Trưởng các đơn vị trong trường triển khai rộng rãi cho các cán bộ, giảng viên biết và tham gia. Danh sách đăng ký gửi về Phòng KH-CN & HTQT theo địa chỉ email htqt.tueba@gmail.com trước 11h00 ngày 18/10/2017.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);
- Các đơn vị (để t/h);
- Lưu VT, HTQT;
- Đăng tải Website.

 TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG – P.KH-CN&HTQT
 

(Đã ký)
 

TS. Trần Văn Quyết