Thông báo V/v đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
08/06/2017 | 2030 lượt xem

ĐOÀN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số:  08   /CV-ĐTN
V/v đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 Thái Nguyên, ngày 07  tháng  6  năm 2017

 

Kính gửi:  - BCH các Liên Chi đoàn;

                  - BCH các Chi đoàn.

 

Thực hiện công văn số 146-CV/ĐU ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Đảng Ủy trường Đại học Kinh tế & QTKD về việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Kinh tế & QTKD đề nghị các BCH các Liên Chi đoàn, Chi đoàn tổ chức cho toàn thể đoàn viên, sinh viên thuộc đơn vị thực hiện đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các bản đăng ký (có mẫu kèm theo) của đoàn viên, sinh viên làm thành 02 bản đăng ký, 01 cá nhân, 01 bản nộp Bí thư Liên Chi (Tại văn phòng khoa).

Kết quả học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng của đoàn viên, sinh viên vào cuối năm học.

Thời hạn đăng ký các Liên Chi đoàn tổng hợp về văn phòng Đoàn Thanh niên trước ngày 27 tháng 6 năm 2017.

Trên đây là công văn thông báo về việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, BCH Đoàn trường đề nghị Bí thư các Liên Chi đoàn, Chi đoàn triển khai và thực hiện nghiêm túc.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy, BGH (để b/c);

- Như trên (để t/h);

- Lưu VPĐTN.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(đã ký)

Phạm Minh Hoàng