THÔNG BÁO V/v cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp - CiC năm 2019
07/06/2019 | 686 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 540/TB-ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 06 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp - CiC năm 2019

Căn cứ Công văn số 201/KHCN-QLCN&TTCN ngày 20/5/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên về việc thông báo cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp - CiC năm 2019”, với mục đích thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cộng đồng sinh viên của Nhà trường, Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ sinh viên thông báo về cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp - CiC 2019” như sau:

1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký: Đến hết ngày 19/6/2019.

2.  Kênh truyền thông chính thức của cuộc thi:

  Facebook: https://facebook.com/ytuongkhoinghiep.cic/

 Website: http://cic2019.itp.vn/

3. Thông tin cụ thể liên hệ:

ĐT: 028 372 44404; Email: cic2019@vnu-itp.edu.vn

          Các thông tin khác liên hệ Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ sinh viên, địa chỉ: Phòng 106 - Nhà Hiệu bộ, ĐT: 0280.3841.161.

Nơi nhận:

- BGH (b/c);

- Các khoa (t/b);

- Đăng website;

- Lưu VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

 

 

 Trần Lương Đức