Thông báo v/v cử sinh viên tham gia Chương trình “Định hướng nghề nghiệp và tuyển dụng trực tiếp với Unilever Việt Nam”
20/04/2017 | 267 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số: 420/ĐHKT&QTKD-TVSV
V/v cử sinh viên tham gia Chương trình “Định hướng nghề nghiệp và tuyển dụng trực tiếp với Unilever Việt Nam”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 19 tháng  04 năm 2017

 

         Kính gửi: Ban chủ nhiệm các Khoa chuyên môn

Để tạo điều kiện cho sinh viên của Nhà trường có cơ hội phát triển nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp; căn cứ thông tin về chương trình hướng nghiệp của Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam trong năm 2017, cũng như nhu cầu về cung ứng việc làm cho sinh viên cuối khóa; Nhà trường tổ chức Chương trình “Định hướng nghề nghiệp và tuyển dụng trực tiếp với Unilever Việt Nam”cho các sinh viên đã tốt nghiệp, sinh viên Khoá 10 sắp tốt nghiệp và các cá nhân quan tâm.

Để chương trình được diễn ra thành công, Nhà trường đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa chuyên môn cử sinh viên tham gia chương trình theo chỉ tiêu phân bổ như sau:

Đơn vị

Số lượng bắt buộc

Đối tượng mở rộng

Khoa Quản trị Kinh doanh

Toàn thể SV Khóa K10

SV đã tốt nghiệp, SV Khóa K11, và các cá nhân có quan tâm

Khoa Marketing TM và DL

Khoa Kinh tế

Khoa Quản lý – Luật Kinh tế

Khoa Kế toán

Khoa Ngân hàng Tài chính

 

Thời gian: Bắt đầu từ 7h30 phút ngày 26/4/2017.

Địa điểm: Phòng 101 – Giảng đường GK1.

Ngoài ra Nhà trường yêu cầu các Khoa cử mỗi đơn vị 1 cán bộ làm công tác quản lý SV trong ngày tham gia chương trình.

Đề nghị các Khoa lập danh sách cán bộ quản lý (kèm theo số ĐT) và danh sách sinh viên tham gia (có xác nhận của Ban chủ nhiệm Khoa) gửi về Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ SV (P.106 – Nhà hiệu bộ – gặp đ/c Thái, ĐT: 0976588967) trước 10h ngày 24/4/2017 và thông báo tới sinh viên đến dự đầy đủ và đúng giờ.

 

Nơi nhận :

-          Hiệu trưởng (b/c) ;
-          Văn phòng các Khoa (t/h) ;
-          Website (đăng tải) ;
-          Lưu VT, TVSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

TS. Nguyễn Thanh Minh