Thông báo V/v: Bán tài sản, thiết bị, công cụ dụng cụ thanh lý năm 2018(lần 3)
29/11/2018 | 427 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 1270/ĐHKT&QTKD-QTPV
/v: Bán tài sản, thiết bị, công cụ dụng cụ thanh lý năm 2018(lần 3)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 26  tháng11 năm 2018

Kính gửi: Các đơn vị, tổ chức, cá nhân

Thực hiện Quyết định số 2268/QĐ-ĐHTN ngày 05/11/2018 về việc thanh lý tài sản Nhà nước của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Thực hiện Quyết định số 1038/QĐ-ĐHKT&QTKD-QTPV ngày 09/10/2018 về việc thanh lý công cụ, dụng cụ năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh.

Thực hiện Quyết định số 1162/QĐ-ĐHKT&QTKD-QTPV ngày 08/11/2018 về việc thanh lý công cụ, dụng cụ năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh.

Nhà trường được thanh lý tài sản, thiết bị (biểu số 01), tài sản là sách, giáo trình (biểu số 02), công cụ, dụng cụ (biểu số 03). Nhà trường có kế hoạch bán số tài sản, sách, công cụ dụng cụ trên với hình thức đấu giá công khai và bán trọn gói cả lô hàng, không bán lẻ. Các đơn vị, tổ chức và cá nhân có nhu cầu mua tài sản, công cụ dụng cụ thanh lý năm 2018 của Nhà trường đăng ký tại phòng 105 (gặp đ/c Hồng) Phòng Quản trị - Phục vụ - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

Thời gian tham gia đăng ký đấu giá từ 9h00 ngày 26/11/2018 hết hạn đăng ký vào 16h00 ngày 30/11/2018.

 

Nơi nhận:

   - BGH (b/c);

   - Như trên (để t/h);

   - Đăng website;

   - Lưu VT, QTPV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

PGS.TS. Trần Nhuận Kiên