Thông báo Về việc viết bài tham dự hội thảo khoa học quốc tế “Toàn cầu hóa, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững”
14/02/2017 | 788 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD
Số:        /ĐHKT&QTKD-KHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày    tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc viết bài tham dự hội thảo khoa học quốc tế
“Toàn cầu hóa, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững”           

Theo thư mời ngày 25 tháng 01 năm 2017 về việc viết bài tham dự hội thảo khoa học quốc tế “Toàn cầu hóa, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững” của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh thông báo tới các đơn vị viết bài tham dự hội thảo.

1.      Nội dung Hội thảo

Hội thảo nhằm tạo ra một diễn đàn giúp các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách, các giảng viên của các trường đạihọc trong và ngoài nước có cơ hội chia sẻ các thông tin, công trình, kinh nghiệm và thảo luận các vấn đề liên quan đến: Kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế; văn hóa – xã hội; y tế và giáo dục; khoa học – công nghệ và môi trường; nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập.

2.      Ngôn ngữ và Kỉ yếu Hội thảo

Ngôn ngữ của Hội thảo: Tiếng Anh, tiếng Việt (khuyến khích bài viết bằng tiếng Anh)

Kỉ yếu Hội thảo: Bài viết sẽ được Hội đồng duyệt và biên tập để xuất bản trong Kỉ yếu Hội thảo; các bài có chất lượng sẽ được chọn đăng Tạp chí Khoa học của Trường Đại học Hà Tĩnh (ISSN) và ở số Đặc biệt Kỷ niệm 10 năm thành lập Trường ở một Tạp chí khoa học chuyên ngành uy tín.

3.      Địa điểm và thời gian tổ chức

Địa điểm: Trường Đại học Hà Tĩnh – số 447 đường 26/3, phường Đại  Nài, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Thời gian: 01 ngày, dự kiến ngày 9 tháng 5 năm 2017                                                 

4.      Thể lệ bài viết

Ngôn ngữ của báo cáo trình bày tại Hội thảo là tiếng Anh, tiếng Việt. Bài trình bày theo font chữ Time New Roman; cỡ chữ 13; Lề trái 3cm, lề phải 2 cm, lề trên 2 cm, lề dưới 2 c; Cách dòng đơn (Single); Dung lượng từ 5-8 trang giấy khổ A4; Tài liệu tham khảo được sắp xếp theo thứ tự a,b,c…được ghi theo trình tự: tên tác giả, năm xuất bản, tên ấn phẩm, tập, số, nhà xuất bản, nơi xuất bản; Các tên thuật ngữ tiếng nước ngoài được ghi bằng kí tự Latinh. Bài viết nên bao gồm những nội dung sau: Tóm tắt (Abstract), Từ khóa (Keywords) tiếng Việt và tiếng Anh, Đặt vấn đề, Nội dung (Phương pháp nghiên cứu, Kết quả nghiên cứu), Kết luận, Tài liệu tham khảo.

5.      Thời hạn và địa chỉ gửi bài:

-         Thời hạn gửi bài: Trước ngày 28/3/2017

-       Địa chỉ gửi bài:

Email: khcn_htqt@tueba.edu.vn

Liên hệ đ/c Hương Phòng KHCN&HTQT - Phòng 309 Nhà điều hành.

 

Nơi nhận:
-   BGH (b/c);
-   Các đơn vị (thực hiện);
-   Website đăng tải;
-   Lưu VT, KHCN.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG KHCN&HTQT

TS. Bùi Thị Minh Hằng