Thông báo Về việc viết bài tham dự hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển du lịch bền vững ở các nước tiểu vùng sông Mekong”
14/02/2017 | 447 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD
Số:        /ĐHKT&QTKD-KHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày    tháng 02 năm 2017

 

Thông báo
Về việc viết bài tham dự hội thảo khoa học quốc tế
“Phát triển du lịch bền vững ở các nước tiểu vùng sông Mekong”

Theo thư mời số 01/TM-TĐHHT ngày 18 tháng 01 năm 2017 về việc viết bài tham dự hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển du lịch bền vững ở các nước tiểu vùng sông Mekong” của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh thông báo tới các đơn vị viết bài tham dự hội thảo.

1.      Chủ đề Hội thảo

-Đặc trưng văn hóa của các cộng đồng dân cư trong Tiểu vùng sông MeKong;

- Các sản phẩm du lịch và công tác quảng bá phát triển sản phẩm du lịch của các địa phương, vùng, quốc gia thuộc Tiểu vùng sông Mekong;

- Thực trạng hoạt động du lịch của các nước trong Tiểu vùng sông Mekong;

- Thực trạng đào tạo nhân lực phục vụ phát triển du lịch trong các nước Tiểu vùng sông Mekong;

- Khai thác tiềm năng và định hướng chiến lược khai thác tiềm năng phát triển du lịch tại các nước Tiểu vùng sông Mekong;

- Liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương và quốc gia trong Tiểu vùng sông Mekong;

- Liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo trong việc phát triển du lịch ở Tiểu vùng sông Mekong;

- Kinh nghiệm của các địa phương và các quốc gia trong việc khai thác thế mạnh để phát triển du lịch;

- Chiến lược phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.

2.      Ngôn ngữ và Kỉ yếu Hội thảo

Ngôn ngữ của Hội thảo: Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Thái (khuyến khích bài viết bằng tiếng Anh)

Kỉ yếu Hội thảo: Các tham luận, bài viết được Hội đồng chuyên môn thông qua sẽ được biên tập để xuất bản trong Kỷ yếu Hội thảo.

3.      Địa điểm và thời gian tổ chức

Địa điểm: Trường Đại học Nakhon Phanom, Vương quốc Thái Lan

Thời gian: dự kiến ngày 3 – 4/4/2017                                                                              

4.      Thể lệ bài viết

Ngôn ngữ của báo cáo trình bày tại Hội thảo là tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Thái. Bài trình bày theo font chữ Time New Roman; cỡ chữ 13; Lề trái 3cm, lề phải 2 cm, lề trên 2 cm, lề dưới 2 cm; Cách dòng đơn (Single); Dung lượng từ 5-8 trang giấy khổ A4; Tài liệu tham khảo được sắp xếp theo thứ tự a,b,c…được ghi theo trình tự: tên tác giả, năm xuất bản, tên ấn phẩm, tập, số, nhà xuất bản, nơi xuất bản; Các tên thuật ngữ tiếng nước ngoài được ghi bằng kí tự Latinh.

Bài viết nên bao gồm những nội dung sau: Tóm tắt (Abstract), Từ khóa (Keywords) tiếng Việt và tiếng Anh, Đặt vấn đề, Nội dung (Phương pháp nghiên cứu, Kết quả nghiên cứu), Kết luận, Tài liệu tham khảo.

5.      Thời hạn và địa chỉ gửi bài:

-         Thời hạn gửi bài: Trước ngày 23/02/2017

-       Địa chỉ gửi bài:

Email: khcn_htqt@tueba.edu.vn

Liên hệ đ/c Hương Phòng KHCN&HTQT - Phòng 309 Nhà điều hành.

 

Nơi nhận:
-   BGH (b/c);
-   Các đơn vị (thực hiện);
-   Website đăng tải;
-   Lưu VT, KHCN.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG KHCN&HTQT

TS. Bùi Thị Minh Hằng