Thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của các công ty, doanh nghiệp
09/06/2017 | 1938 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD
Số: 653/TB-ĐHKT&QTKD-TVSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 06 năm 2017


THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng nhân sự của các công ty, doanh nghiệp
(Trong chuỗi hoạt động “Tuần lễ tuyển dụng việc làm 2017”)

Để tạo điều kiện cho sinh viên của Nhà trường có cơ hội phát triển nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp; căn cứ các công văn và thông báo tuyển dụng của các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên; cũng như nhu cầu về cung ứng việc làm cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp của nhà trường, Nhà trường thông báo cho toàn thể sinh viên đã tốt nghiệp, toàn thể sinh viên khóa K10 sắp tốt nghiệp và những cá nhân có nhu cầu biết và tham gia chương trình tuyển dụng nhân sự của các doanh nghiệp, công ty, chương trình nằm trong chuỗi hoạt động “Tuần lễ tuyển dụng việc làm 2017”.

Thời gian phỏng vấn tuyển dụng: Từ ngày 14 – 26/6/2017.

Địa điểm: Giảng đường GK1 - Trường ĐH Kinh tế và QTKD.

Mọi thông tin về nhu cầu, số lượng và vị trí tuyển dụng của các doanh nghiệp tới tuyển dụng nhân viên tại trường có thể xem chi tiết tại file đính kèm thông báo này.

Đề nghị các khoa chuyên môn truyền tải thông tin tới các bộ môn, các giảng viên, các giáo viên chủ nhiệm, các cố vấn học tập, các đ/c trợ lý quản lý HSSV để thông báo cho các sinh viên đã tốt nghiệp và chuẩn bị tốt nghiệp tham gia chuỗi hoạt động “Tuần lễ tuyển dụng việc làm 2017”.

Các ứng viên liên hệ đăng ký danh sách thông tin ứng viên tham gia phỏng vấn: tại Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ SV của nhà trường, Phòng 106 – Nhà hiệu bộ, hoặc đăng ký trên trang Fanpage:  www.facebook.com/trungtamtuvansinhvien.tueba/

Điện thoại liên hệ: 02803 841161. DĐ: 0947588967 (đ/c Thái).

.

Nơi nhận:

- BGH (b/c);
- Các khoa chuyên môn (t/h);
- Website Nhà trường (đăng tải);
- Lưu VT; TVSV.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS. Nguyễn Thanh Minh