Thông báo về việc truy cập hệ thống đăng ký học (IU sinh viên)
01/12/2018 | 1246 lượt xem

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
TRUNG TÂM TT – TV
Số: 33 /TB-TTTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 30  tháng  11 năm 2018

THÔNG BÁO
Về việc truy cập hệ thống đăng ký học (IU sinh viên)

Để thuận tiện cho việc đăng ký học của sinh viên trên hệ thống IU của Nhà trường, sinh viên có thể truy cập bằng phương thức sau:

          Nhà trường thông báo đến toàn bộ cán bộ viên chức, giảng viên, sinh viên được biết để sử dụng.

          Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

  - Đăng website;
  - Lưu TTTV.

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
 

(Đã ký)
 

Đoàn Mạnh Hồng