THÔNG BÁO Về việc trả kết quả và tư vấn sau khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ, viên chức năm 2018
25/01/2019 | 453 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 78/TB-ĐHKT&QTKD-QTPV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc trả kết quả và tư vấn sau khám sức

khoẻ định kỳ cho cán bộ, viên chức năm 2018

          Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 05 năm 2013 của Bộ y tế về việc “hướng dẫn khám sức khoẻ”

Căn cứ vào Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC  ngày 29/10/2015 Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc;

Căn cứ vào Thông báo số 45/TB-ĐHKT&QTKD-QTPV ngày 10/01/2019 về việc khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, viên chức năm 2018;

Nhà trường đã tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ, viên chức năm 2018 từ ngày 15/01 đến ngày 18/01/2019 và có kết quả khám sức khoẻ định kỳ năm 2018. Nhà trường đề nghị lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể thông báo cho cán bộ viên chức đến Trạm Y tế để xem kết quả và tư vấn sức khoẻ sau khám từ ngày 28/01/2019 đến ngày 30/01/2019.

 

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- BCĐ (chỉ đạo);

- Các đơn vị, đoàn thể (thực hiện);

- Đăng tải website;

- Lưu VT, QTPV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

PGS. TS. Trần Nhuận Kiên