THÔNG BÁO Về việc tổ chức Hội nghị khoa học, sáng tạo trẻ Đại học Thái Nguyên Lần thứ IV – năm 2018
16/10/2018 | 511 lượt xem

ĐOÀN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 19/TB-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 9 năm 2018

          THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Hội nghị khoa học, sáng tạo trẻ Đại học Thái Nguyên

Lần thứ IV – năm 2018

Thực hiện thông báo số 2 ngày 21 tháng 9 năm 2018 của BCH Đoàn Đại học Thái Nguyên về việc tổ chức Hội nghị Khoa học, sang tạo trẻ Đại học Thái Nguyên lần thứ IV – năm 2018, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Kinh tế & QTKD thông báo tới BCH các Liên chi đoàn, Chi đoàn triển khai cụ thể như sau : 

1. Thời gian thực hiện

- Thời gian nhận bản hoàn chỉnh (yêu cầu photo 5 bản):  từ ngày 21/9/2018 đến ngày 19/10/2018

- Thời gian dự kiến tổ chức Hội nghị: 20/11/2018

2. Về báo cáo khoa học

- Tất cả các bài báo khoa học được gửi phản biện và được hội đồng thẩm định lựa chọn sẽ đăng trong tạp chí khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên  

- Toàn văn báo cáo viết bằng tiếng Việt, trình bày theo quy định của Tạp chí Đại học Thái Nguyên, tóm tắt báo cáo viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh gửi về địa chỉ: vpdoanthanhnien@tueba.edu.vn trước 19/10/2018

3. Thi ý tưởng sáng tạo khoa học và ứng dụng

Ban Tổ chức sau khi nhận được các đề xuất ý tưởng và mô hình sáng tạo sẽ thành lập Hội đồng thẩm định và lựa chọn các đề xuất và mô hình xuất sắc báo cáo tại Hội nghị.

- Thời gian dự kiến tổ chức Hội nghị: 20/11/2018

- Ngôn ngữ trình bày tại Hội nghị:  Các ý tưởng, mô hình sáng tạo được lựa chọn sẽ trình bày nội dung nghiên cứu bằng tiếng Việt trong thời gian 10 phút.

- Ban Tổ chức sẽ thông báo danh sách các ý tưởng, mô hình sáng tạo được lựa chọn qua Đoàn Thanh niên các đơn vị trực thuộc.

Địa chỉ nhận bài qua email: vpdoanthanhnien@tueba.edu.vn

Chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Đoàn Thanh trường Đại học Kinh tế & QTKD Phòng 512 – Khu hiệu bộ, Điện thoại: 0973.479.674 (Gặp đ/c Đào)

Trân trọng kính mời các cán bộ trẻ, sinh viên đang công tác, học tập tại trường Đại học Kinh tế & QTKD gửi bài báo, ý tưởng và tham dự Hội nghị.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy, BGH (b/c);

- BCH các Khoa (p/h);

- LCĐ, CĐ (t/h);

- Lưu VPĐTN.

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

Phạm Minh Hoàng