Thông báo về việc tham dự Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam
15/11/2016 | 1207 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số: …..  /TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày…. tháng …. năm 2016

 


THÔNG BÁO
Về việc tham dự Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

 
   

Để chào mừng 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2016), Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh long trọng tổ chức “Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11 - 2016”.

Thành phần tham dự:

- Đại biểu mời: Đại học Thái Nguyên (Đại diện Ban Giám đốc, Đại diện Ban Đào tạo), Hội cựu giáo chức Nhà trường, các thành viên Hội đồng trường.

- Đảng ủy, BGH, BTV Công đoàn, BTV Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội cựu chiến binh,  Chủ tịch Hội sinh viên.

- Trưởng, phó các đơn vị trong toàn trường.

            - Toàn thể cán bộ, giảng viên Nhà trường (trừ những giảng viên lên lớp).

- Lãnh đạo Viện nghiên cứu Kinh tế Xanh.

- Đại diện sinh viên chính quy, đại diện NCS, học viên cao học, các lớp VB2, liên thông, VLVH và Hợp tác quốc tế.

 Thời gian: 14h00, ngày 18 tháng 11 năm 2016.

 Địa điểm: Phòng 101, Giảng đường GK1 - Trường Đại học Kinh tế & QTKD.

Nhà trường thông báo và rất mong sự hiện diện của các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên trong toàn trường.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
- Hiệu trưởng (để b/c);
- Các đơn vị (để t/h);
- Đăng website;
- Lưu VT, ĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

TS. Nguyễn Thanh Minh