THÔNG BÁO Về việc nghỉ Tết dương lịch năm 2019
19/12/2018 | 646 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 1354/TB-ĐHKT&QTKD-HCTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           

      Thái Nguyên, ngày 12 tháng 12 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Tết dương lịch năm 2019

Căn cứ Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động;

Thực hiện Thông báo số 2517/TB-ĐHTN ngày 07/12/2018 của Đại học Thái Nguyên về việc nghỉ Tết dương lịch năm 2019,

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thông báo tới toàn thể cán bộ viên chức và người lao động thuộc Nhà trường được nghỉ Tết dương lịch năm 2019, thời gian 04 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 29/12/2018 đến hết thứ Ba ngày 01/01/2019, đi làm bù vào thứ Bảy ngày 05/01/2019.

Thời gian học tập và giảng dạy được thực hiện theo Kế hoạch đào tạo và thời khóa biểu của Nhà trường.

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thông báo để các cán bộ viên chức và người lao động được biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Các đơn vị;

- Website của Nhà trường;

- Lưu: VT, HCTC.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

ThS. Bùi Đức Linh