THÔNG BÁO Về việc mời viết bài tham luận hội thảo
14/02/2017 | 451 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD
Số:        /ĐHKT&QTKD-KHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày    tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc mời viết bài tham luận hội thảo

Theo công văn số 1030/BTC-CĐKT ngày 23 tháng 01 năm 2017 về việc mời viết bài tham luận hội thảo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh thông báo tới Khoa Kế toán, Khoa Ngân hàng – Tài chính viết bài tham luận hội thảo.

1.      Nội dung Hội thảo

Bộ Tài chính đang xây dựng đề án hoàn thiện hệ thống Chuẩn mực kế toán tại Việt Nam, trong đó bao gồm 2 nội dung chính: Thừa nhận và áp dụng nguyên mẫu Chuẩn mực quốc tế ISA/IFRS và Sửa đổi, bổ sung hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS/VFRS).

Bộ Tài chính dự kiến tổ chức hội thảo với chủ đề “Đổi mới phương pháp đào tạo, cập nhật giáo trình giảng dạy môn kế toán phù hợp với yêu cầu cải cách kế toán trong giai đoạn mới” tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh trong quý I/2017 với sự tham gia của đông đảo giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng, các hiệp hội nghề nghiệp, các công ty kiểm toán và các doanh nghiệp.

Chủ đề bài tham luận đính kèm thông báo.

2.      Thời hạn và địa chỉ gửi bài:

-         Thời hạn gửi bài: Trước ngày 24/02/2017

-       Địa chỉ gửi bài:

Email: khcn_htqt@tueba.edu.vn

Liên hệ đ/c Hương Phòng KHCN&HTQT - Phòng 309 Nhà điều hành.

 

Nơi nhận:
-   BGH (b/c);
-   Các đơn vị (thực hiện);
-   Website đăng tải;
-   Lưu VT, KHCN.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG KHCN&HTQT

TS. Bùi Thị Minh Hằng