Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
28/08/2019 | 534 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:  825/TB-ĐHKT&QTKD-QTPV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Quyết định về việc thanh lý tài sản Nhà nước số 1239/QĐ-ĐHTN ngày 31/7/2019 của Đại học Thái Nguyên.

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản là 01 xe ô tô Toyota Hiace 16 chỗ cụ thể như sau:

1.Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:

1.1.Tên đơn vị : Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh;

1.2. Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

2.Tên tài sản, số lượng tài sản đấu giá:

2.1.Tên tài sản: 01 xe ô tô Toyota Hiace 16 chỗ 2.2. Số lượng, chất lượng của tài sản:

            - Chất lượng: Xe ô tô Toyota Hiace 16 chỗ - BKS: 31A-4955 sản xuất năm 2000 đã qua sử dụng.

3. Tổng giá khởi điểm: 25.000.000 đồng. (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu đồng chẵn).

4.Tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá.

Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 cụ thể như sau:

TT

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu

1

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

Phù hợp với yêu cầu, phương án đấu giá của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

2

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết

Có trụ sở rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá

3

Năng lực kinh nghiệm

Có tối thiểu ít nhất 3 đấu giá viên

4

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính và thỏa thuận

 

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

5.1. Thời gian nhận hồ sơ:  05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Trong giờ hành chính)

5.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng 105 phòng Quản trị - Phục vụ, Trường Đại học Kinh tế & QTKD. Số điện thoại 02083547784

- Địa chỉ: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh. Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu và chứng minh thư nhân dân.

(Chú ý: Không hoàn trả lại hồ sơ đối với hồ sơ không được lựa chọn)

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh thông báo để các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp biết và đăng ký./.

Nơi nhận:

   - BGH (b/c);

   - Đăng website;

 - Lưu VT, QTPV

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS Trần Quang Huy