Thông báo về việc khen thưởng sinh viên khóa 15 hệ đại học chính quy đã có thành tích trong việc học tập và rèn luyện môn học Giáo dục Quốc phòng An ninh
08/11/2019 | 556 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:   1147 /TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 08  tháng 11  năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v khen thưởng sinh viên khóa 15 hệ đại học chính quy đã có thành tích trong

việc học tập môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh

 

Căn cứ Quyết định số 875/QĐ-TTGDQP&AN ngày 31 tháng 10 năm 2019 về việc khen thưởng sinh viên K28-KD1 trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – ĐH Thái Nguyên đã có thành tích trong học tập và rèn luyện môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh của Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh thông báo:

Đúng 07h00 ngày 11 tháng 11 năm 2019: Sinh viên được khen thưởng đến Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh để nhận Giấy khen (Danh sách sinh viên kèm theo).

Nhà trường thông báo để cố vấn học tập triển khai đến sinh viên khóa 15 hệ đại học chính quy biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Cố vấn học tập (để biết);

- Sinh viên chính quy khoá 15 (để thực hiện);

- Đăng tải Website Nhà trường;

- Lưu: ĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền