THÔNG BÁO Về việc Khám sức khoẻ định kỳ cho sinh viên K14 năm 2018
30/11/2018 | 301 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ&QTKD

Số: 1298/TB-ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 11 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc Khám sức khoẻ định kỳ cho sinh viên K14 năm 2018         

Căn cứ Quyết định số 1127/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 09/11/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về việc Ban hành Quy chế công tác sinh viên trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh hệ chính quy;

Căn cứ Kế hoạch số 1291/KH-ĐHKT&QTKD-QTPV ngày 29/11/2018 của Hiệu trưởng về việc Khám sức khỏe định kỳ cho sinh viên K14 năm 2018.

Để kiểm tra, đánh giá, lập hồ sơ, quản lý và tư vấn sức khỏe cho sinh viên theo quy định. Nhà trường phối hợp tổ chức Khám sức khoẻ và thông báo lịch khám cho các lớp K14 như sau:

Thứ, ngày

Buổi

Thời gian

Lớp

Địa điểm

Thứ 3

04/12/2018

Sáng

7h30-8h40

K14 - Luật kinh tế 1

Trạm Y tế

Trường Đại học Kinh tế và QTKD

8h40-9h50

K14 - Luật kinh tế 2

9h50-11h00

K14 - TCNH

Chiều

13h30-14h30

K14 - Kế toán 1

14h30-15h30

K14 - Kế toán 2

15h30-16h30

K14 - Kế toán 3

Thứ 4

05/12/2018

 

Sáng

 

7h30-8h40

K14 - Kế toán 4

8h40-9h50

K14 - Kế toán 5

9h50-11h00

K14 - Kế toán 6

Chiều

13h30-14h30

K14 - Kế toán 7

14h30-15h30

K14 - QTKD 1

15h30-16h30

K14 - QTKD 2

Thứ 5

06/12/2018

 

Sáng

 

7h30-8h20

K14 - Kinh tế

8h20-9h10

K14 - Marketing

9h10-10h00

K14 - QTDVDL&LH

10h00-11h00

K14 - CLC

Chiều

13h30-16h30

Khám vét

* Yêu cầu: Sinh viên tập trung khám sức khỏe theo lớp. Ngoài thời gian bố trí trên, sinh viên nào không khám sức khỏe sẽ bị xử lý theo quy chế HSSV.

Nhà trường yêu cầu Ban chủ nhiệm các Khoa chuyên môn thông báo, đôn đốc CVHT, Ban cán sự, SV các lớp K14 nghiêm chỉnh thực hiện nội dung thông báo này.

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để b/c)

- BCN các Khoa (để t/h);

- Trạm Y tế (để p/h);   

- Đăng tải Website Trường;

- Lưu VT, CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

PGS.TS. Trần Nhuận Kiên