THÔNG BÁO Về việc Khám sức khoẻ định kỳ cho sinh viên K13 năm 2019
11/04/2019 | 425 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ&QTKD

Số: 293/TB-ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 4 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc Khám sức khoẻ định kỳ cho sinh viên K13 năm 2019

Căn cứ Quyết định số 1127/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 09/11/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về việc Ban hành Quy chế công tác sinh viên trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh hệ chính quy;

Căn cứ Kế hoạch số 288/KH-ĐHKT&QTKD-QTPV ngày 10/4/2019 của Hiệu trưởng về việc Khám sức khỏe định kỳ cho sinh viên K13 năm 2019.

Để kiểm tra, đánh giá, lập hồ sơ, quản lý và tư vấn sức khỏe cho sinh viên theo quy định. Nhà trường phối hợp tổ chức Khám sức khoẻ và thông báo lịch khám cho các lớp K13 như sau:

Thứ, ngày

Buổi

Thời gian

Lớp

Địa điểm

Thứ 3

16/4/2019

Sáng

7h30 - 8h15

K13-KTTH A

 

 

 

 

Trạm Y tế trường

Đại học Kinh tế & QTKD

 

 

 

 

 

8h15 - 9h00

K13-KTTH B

9h00 - 10h00

K13-KTTH C

10h00 - 11h00

K13-KTTH D

Chiều

13h30 - 14h30

K13-KTTH E

14h30 - 15h30

K13-KTTH F

15h30 - 16h30

K13-Kế toán kiểm toán

Thứ 4

17/4/2019

Sáng

7h30 - 8h15

K13-KTDN

K13-KTTH liên thông 1

K13-KTTH liên thông-TC

8h15 - 9h00

K13-QTKDTH A

9h00 - 10h00

K13-QTKDTH B

10h00 - 11h00

K13-QTDN

Chiều

13h30 - 14h30

K13-QLKT

14h30 - 15h30

K13-LKD A

15h30 - 16h30

K13-LKD B

Thứ 5

18/4/2019

Sáng

7h30 - 8h15

K13-KTĐT

K13-KTPT

8h15 - 9h00

K13-KTNN&PTNT

K13-KTYT

K13-TCDN

9h00 - 10h00

K13-TCNH

10h00 - 11h00

K13-QT MKT

K13-QTKD KS&DL

K13-TMQT

Chiều

13h30 - 16h30

Khám vét

 

* Yêu cầu: Sinh viên tập trung khám sức khỏe theo lớp. Ngoài thời gian bố trí trên, sinh viên nào không khám sức khỏe sẽ bị xử lý theo quy chế HSSV.

Nhà trường yêu cầu Ban chủ nhiệm các Khoa chuyên môn thông báo, đôn đốc CVHT, Ban cán sự, SV các lớp K13 nghiêm chỉnh thực hiện nội dung thông báo này.

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để b/c)

- BCN các Khoa (để t/h);

- Trạm Y tế (để p/h);   

- Đăng tải Website Trường;

- Lưu VT, CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

 

PGS.TS. Trần Nhuận Kiên