THÔNG BÁO Về việc khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ, viên chức năm 2019
19/12/2019 | 1995 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:  1303  /TB-ĐHKT&QTKD-QTPV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Thái Nguyên, ngày  18  tháng 12  năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ, viên chức năm 2019

 

Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 05 năm 2013 của Bộ y tế về việc “hướng dẫn khám sức khoẻ”

Căn cứ Quyết định  22/2017/QĐ- UBND ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên Ban hành Quy định việc tổ chức thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên;

Nhà trường tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ, viên chức năm 2019 với các nội dung sau:

I. Nội dung khám

- Khám thể lực, kiểm tra lâm sàng nội khoa và tư vấn

- Định nhóm máu ABO.

- Xét nghiệm Tổng phân tích tế bào máu 18TS.

- Xét nghiệm sinh hóa máu: Đường máu (Glucoza); Mỡ máu (Cholesterol, triglycerit, HLD – Cholesterol, LDL – Cholesterol);  Axit  uric máu; Chức năng gan(GOT, GPT)

- Xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu 10TS.

- Siêu âm tổng quát ổ bụng (gan, thận, lách, hạch, phần phụ…)

- Điện tâm đồ.

Nhà trường thanh toán các nội dung khám trên, cán bộ, viên chức có nhu cầu làm thêm các dịch vụ khác đăng ký khám và thanh toán trực tiếp với cơ sở y tế khám sức khoẻ.

II. Lịch khám và địa điểm khám sức khỏe

1. Lịch lấy máu làm xét nghiệm

Thời gian: Thứ 2, ngày 23 tháng 12 năm 2019. Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30

Địa điểm: Trạm y tế Nhà trường.

2. Lịch khám sức khỏe

* Thứ 3, ngày 24 tháng 12 năm 2019. Buổi sáng từ 7h30 đến 11h, buổi chiều từ 13h30 đến 16h30.

- Phòng Hành chính - Tổ chức.

- Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế.

- Khoa Quản lý - Luật kinh tế.

- Khoa Kế toán.

- Tạp chí kinh tế & QTKD

- Khoa Quản trị Kinh doanh.

- Viện Nghiên cứu Kinh tế xanh.

- Trung tâm Hợp tác Quốc tế về đào tạo và du học.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính.

* Thứ 4, ngày 25 tháng 12 năm 2019. Buổi sáng từ 7h30 đến 11h, buổi chiều từ 13h30 đến 16h30.

- Phòng Công tác học sinh sinh viên.

- Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Phòng Quản trị - Phục vụ.

- Khoa Khoa học cơ bản.

- Khoa Ngân hàng - Tài chính.

- Phòng Thanh - tra Pháp chế.

* Thứ 5, ngày 26 tháng 12 năm 2019. Buổi sáng từ 7h30 đến 11h, buổi chiều từ 13h30 đến 16h30.

- Khoa Marketing Thương mại và Du lịch.

- Phòng Đào tạo.

- Khoa Kinh tế.

- Trung tâm Thông tin Thư viện.

- Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội.

* Thứ 7, ngày 28 tháng 12 năm 2019. Buổi sáng từ 7h30 đến 11h, buổi chiều từ 13h30 đến 16h30.

Khám sức khỏe cho cán bộ, giảng viên có lịch đi công tác hoặc có việc đột xuất trùng lịch khám của Nhà trường.

3. Địa điểm khám sức khỏe

Phòng khám đa khoa Hà Nội - Thái Nguyên, Khu đô thị Hồ Xương Rồng, Phường Phan Đình Phùng - Thành phố Thái Nguyên (có sơ đồ kèm theo).

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo, chỉ đạo cho cán bộ, viên chức tham gia khám sức khoẻ, đúng thời gian và đạt 100% quân số.

 

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- BCĐ (chỉ đạo);

- Các đơn vị (thực hiện);

- Đăng tải website;

- Lưu VT, QTPV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

PGS. TS. Trần Nhuận Kiên