Thông báo về việc Khám sức khoẻ cuối khoá cho sinh viên K12 và Khám sức khỏe định kỳ bổ sung cho sinh viên K13 năm 2019
19/04/2019 | 494 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ&QTKD
Số: 320/TB-ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc Khám sức khoẻ cuối khoá cho sinh viên K12
và Khám sức khỏe định kỳ bổ sung cho sinh viên K13 năm 2019

         

Căn cứ Quyết định số 1127/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 09/11/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về việc Ban hành Quy chế công tác sinh viên trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh hệ chính quy;

Căn cứ Kế hoạch số 298/KH-ĐHKT&QTKD-QTPV ngày 12/4/2019 của Hiệu trưởng về việc Khám sức khỏe cho sinh viên K12 ra trường năm 2019;

Để chuẩn bị hoàn tất các thủ tục cho sinh viên, Nhà trường phối hợp tổ chức khám và cấp giấy chứng nhận sức khoẻ (Để kiểm tra, đánh giá sức khoẻ trước khi tốt nghiệp ra trường) cho sinh viên các lớp K12.

Nhà trường thông báo lịch khám sức khỏe như sau:

 

Thứ, ngày

Buổi

Thời gian

Lớp

Địa điểm

Thứ 3

23/4/2019

Sáng

7h30 - 8h15

K12-KTTH A

 

 

 

 

Trạm Y tế trường

Đại học Kinh tế & QTKD

 

 

 

 

 

8h15 - 9h00

K12-KTTH B

9h00 - 10h00

K12-KTTH C

10h00 - 11h00

K12-KTTH D

Chiều

13h30 - 14h30

K12-KTTH E

14h30 - 15h30

K12-KTDN

15h30 - 16h30

K12-Kế toán kiểm toán

K12-KTTH liên thông 1

K12-KTTH liên thông-TC1

K12-KTTH liên thông tài chính

Thứ 4

24/4/2019

Sáng

7h30 - 8h15

K12-QTKDTH

8h15 - 9h00

K12-QTDN

K12-QTKDTM

9h00 - 10h00

K12-QTKDTH liên thông

K12-KTĐT

10h00 - 11h00

K12-KTNN&PTNT

K12-KTPT

K12-KTYT

Chiều

13h30 - 14h30

K12-LKD A

14h30 - 15h30

K12-LKD B

15h30 - 16h30

K12-QLKT

Thứ 5

25/4/2019

Sáng

7h30 - 8h15

K12-TCNH

8h15 - 9h00

K12-TCDN

9h00 - 10h00

K12-NH

K12-TCNH liên thông

K12-QT MKT

K12-QTKD KS&DL

10h00 - 11h00

K12-TMQT

Chiều

13h30 - 16h30

Khám vét

* Yêu cầu: Sinh viên tập trung khám sức khỏe theo lớp. Ngoài thời gian bố trí trên, sinh viên nào không đến khám sức khỏe sẽ bị xử lý theo quy chế CTSV.

(Nếu SV có nhu cầu xin thêm giấy KSK để xin việc thì mang theo ảnh 4x6)

Nhà trường yêu cầu Ban chủ nhiệm các Khoa thông báo, đôn đốc Cố vấn học tập, Ban cán sự các lớp nhắc nhở SV lớp mình nghiêm chỉnh thực hiện nội dung thông báo này.

Lưu ý: Những sinh viên khóa K13 chưa khám sức khỏe định kỳ (theo danh sách đính kèm) đến khám theo lịch của sinh viên K12./.

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để b/c)
- Các Khoa (để t/h);
- Trạm Y tế (để p/h);   
- Đăng tải Website Trường;
- Lưu VT, CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

 

PGS.TS. Trần Nhuận Kiên